Автоматизовані електромеханічні системи загальнопромислових механізмів

Код модуля: 
ЕПК
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 0)
Лектори: 
ст. викладач Цяпа Володимир Богданович
Результати навчання: 
 • знати вимоги до електромеханічних систем електроприводів і систем автоматизації окремих механізмів на основі математичного аналізу роботи механізму та електроприводу з врахуванням пружностей та розгойдування при виборі системи електропривода і засобів автоматизації; розрахунок та вибір основних елементів вказаних систем, аналіз роботи систем автоматизованого електропривода з врахуванням параметрів основних вузлів механізмів.
 • вміти на базі аналізу аналізу основних принципів роботи типових загальнопромислових механізмів сформулювати вимоги до електроприводів та систем автоматизації вказаних механізмів та показати технічну реалізацію цих вимог з врахуванням специфіки роботи окремих механізмів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: електричні апарати, теорія електроприводу, електроніка та мікросхемотехніка
 • кореквізити: — електричні машини, електропривід, системи керування електроприводами, елементи автоматизованого електропривода
Зміст навчального модуля: 
Технологічні та конструктивні особливості роботи механізмів циклічної дії. Розрахунок навантажень механізмів циклічної дії. Особливості побудови електроприводів даних механізмів.
Рекомендована література: 
 1. Попович М.Г., Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи / М.Г.Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б.Клепіков та ін.; за ред. М.Г.Поповича, О.Ю. Лозинського. — К.: Либідь, 2005, — 680 с.
 2. Ключев В.И.,Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. — М. Энергия, 1980.
 3. Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. Изд. 3-е, переработ. и доп., — М. Энергия, 1976.
 4. Дранников В.Т., Звягин И.С. Автоматизированный электропривод подъемо-транспортных машин, — М. Высшая школа, 1973.
 5. Мазепа С.С., Марущак Я.Ю., Куцик А.С. Електрообладнання промислових підприємств. — Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В.М.Піча, 2004. — 260 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, РГР, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): РГР
 • Підсумковий контроль (80%) екзамен, контрольні заходи
Мова навчання: 
українська