Автоматизоване проектування засобів вимірювальної техніки

Код модуля: 
ІВТ_6116_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабор. — 48)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ліхновський Ігор Степанович
Результати навчання: 
вміти:
 • Користуватись автоматизованими засобами математичного аналізу засобів вимірювання та їх вузлів;
 • Досліджувати електронні вузли засобу вимірювання і з застосуванням засобів САПР проводити роботи з конструювання цих вузлів;
 • На підставі довідкової інформації або експериментальних досліджень сформувати вектор параметрів електронних компонентів;
 • Методом статистичного моделювання провести дослідження метрологічних характеристик електронних вузлів (пристроїв) ІВТ.
 • Застосувати засоби САПР при розробці принципових схем, трасуванні друкованих плат та оформленні конструкторської документації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Застосування персональних ком’ютерів у вимір-ній техніці.
 • Методи та засоби вимірювань електричних величин.
 • Вступ до вимірювальної електроніки.
 • Конструювання та технології виробництва засобів вимірювальної техніки.
кореквізити:
 • Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки.
Зміст навчального модуля: 
Моделювання та дослідження вимірювальних електронних вузлів. Розробка принципових схем приладів та створення друкованих плат. Оформлення конструкторської документації.
Рекомендована література: 
 1. Конспект лекцій
 2. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, комутационные устройства РЭА. Справочник. // Н.Н. Акимов, В.А.Прохоренко, Ю.П.Ходоренок — Минск: Беларусь, 1994.
 3. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник./ под ред. Н.Н. Горюнова. — М.: Энергоатомиздат, 1984.
 4. Интегральные схемы: Операционные усилители. — М.: Физматлит, 1993.
 5. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования MICRO-CAP V. — М.: СОЛОН, 1997.
 6. Разевиг В.Д. Система проектирования цифровых устройств OrCAD — М.: СОЛОН-P, 2000.
 7. Кузнецова С.А., Нестеренко А.В., Афанасьев А.О. OrCAD 10 Проектирование печатных плат. — М.: Горячая линия — Телеком, 2005.
 8. http://www.datasheetarchive.com/
 9. http://www.datasheet4U.com/
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): виконання та захист лабораторних робіт(40%), розрахункова робота (10%).
 • Теоретичний контроль: модульне тестування (50%),
 • Контрольний захід, екзамен: письмово-усна форма (50%) плюс поточний контроль (50%)
Мова навчання: 
українська