Автоматизоване проектування в будівництві

Код модуля: 
БКМ_6067_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 144 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., ; кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Крочак О. В.
Результати навчання: 
Ознайомлення студентів з існуючими програмними комплексами та прикладними програмами, які використовуються в практиці проектування для розрахунку будівель та споруд, конструювання перетинів будівельних конструкцій, одержання практичних навиків застосування цих програм для розрахунку конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», «Комп’ютерні технології у будівництві».
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з системами автоматизованого проектування, пакетами прикладних програм. Вивчення програмного комплексу «ЛИРА», програми розрахунку та перевірки несучої здатності будівельних конструкцій SCAD Office 7.27. Одержання практичних навиків розрахунку конструкцій за допомогою прикладних програм «FERMA», «RAMA», «BETON», «КЛАДКА».
Рекомендована література: 
  1. Гемерлинг Г. А. Система автоматизированного проектирования стальных конструкций, М.: Стройиздат, 1982.
  2. Мосточенко В. Н., Мирвис Я. Г., Уколов В. Н. Автоматизация проектирования железобетонных конструкций. Л.: Стройиздат, 1982.
  3. Ю. В. Верюжский, В. И. Колчунов, М. С. Барабаш, Ю. В. Гензерский Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. К.: Книжное из-во НАУ, 2006. — 808 с.
  4. Лантух-Лященко А. И. ЛИРА. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкцій: Учеб.пособ. — К — М.: 2001. — 312 с.
  5. В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, Ф. В. Перельмутер, О. В. Шишов Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Київ: 2004. — 355 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська