Автоматизоване проектування технологічного обладнання (Курсова робота)

Код модуля: 
МАМ_8009_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), сам. робота — 60 год.
Лектори: 
к. т. н. Гурський Володимир Миколайович
Результати навчання: 
  • Знати: сучасне програмне забезпечення в області САПР; методи та системи автоматизованих розрахунків вузлів і деталей, моделювання роботи технологічних машин.
  • Вміти: виконувати 3D-моделі, креслення, електричні, структурні та розрахункові схеми; використовувати математичні процесори та прикладні CAE-модулі для проведення розрахунків та моделювання роботи окремих вузлів та систем в цілому.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні: дисципліни бакалаврату — Деталі машин.
Зміст навчального модуля: 
Проведення проектного та конструктивного розрахунку математичними комп’ютерними засобами. Перевірочний розрахунок ступенів ланцюгової передачі. Виконання графічної частини КР за допомогою прикладного модуля програми AutoCAD Mechanical. Виконання пояснювальної записки.
Рекомендована література: 
  1. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. — М.: Машиностроение, 1982.
  2. Чернавский С. А. и др. Проектирование механических передач. — М.: Машиностроение, 1984.
  3. AutoCAD Mechanical 2009/ Руководство пользователя. 2008 р. — 418 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 %, залік).
Мова навчання: 
українська