Автоматизоване проектування технологічного обладнання

Код модуля: 
МАМ_8005_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16; лабораторні роботи — 32); сам. роб. — 42 год.
Лектори: 
к. т. н. Гурський Володимир Миколайович
Результати навчання: 
Знати:
 • сучасне програмне забезпечення в області САПР;
 • методи та системи автоматизованих розрахунків вузлів і деталей, моделювання роботи технологічних машин.
Вміти:
 • виконувати 3D-моделі, креслення, електричні, структурні та розрахункові схеми;
 • використовувати математичні процесори та прикладні CAE-модулі для проведення розрахунків та моделювання роботи окремих вузлів та систем в цілому.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні та супутні: фахові дисципліни бакалаврату та спеціальності.
Зміст навчального модуля: 
Поняття автоматизованого проектування. Принципи системного підходу. Стадії проектування. Моделі та їхні параметри в САПР. Проектні процедури. Типи САПР в області машинобудування. Основні функції CAD, CAE та CAM-систем. Бібліотеки конструктивних елементів та стандартних виробів. Прикладні розрахункові модулі AutoCad Mechanical. Математичне забезпечення САПР. Вимоги до математичних моделей і методів у САПР. Поняття оптимізації. Метод скінченних елементів (МСЕ) для частотного, статичного, теплового аналізу, стійкості, оптимізації тощо. Аналіз руху та динаміки. Модулі типу «Motion».
Рекомендована література: 
 1. Наумчук О. М. Основи систем автоматизованого проектування: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. — Рівне: НУВГП, 2008. — 136 с.
 2. Назаренко І. І., Гарнець В. М., Свідерський А. Т., Пентюк Б. М. Системний аналіз технічних об’єктів: навчальний посібник / І. І. Назаренко, В. М. Гарнець, А. Т. Свідерський, Б. М. Пентюк. — К.: КНУБА, 2009. — 164 с.
 3. Ловейкін В. С., Назаренко І.І., Онищенко О. Г. Теорія технічних систем. Навчальний посібник, Київ-Полтава, 1998. — 197 с.
 4. Паранчук Я. С., Мороз В.І. Алгоритмізація та програмування. MathCAD: навч. посіб./М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» . — 2-ге вид. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 312 с.-(іл., табл.).
 5. Квєтний Р. Н., Богач І.В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. (http://posibnyky. vntu. edu. ua/k_m/).
 6. Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс. — Спб.: Питер, 2003. — 448 с.: ил.
 7. Павлище В. Т., Гелетій В. М. Оптимізація та надійність об’єктів проектування: навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання/Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л.:Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 92 с.
 8. Пальчевський Б. О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація): навч. посіб. для студ. техн. спец. ВНЗ. — Л.: Світ,2001. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %, захист лабораторних робіт).
 • Підсумковий контроль (70 %, залік).
Мова навчання: 
українська