Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мовчан М.І.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з проектування автомобільних доріг з використанням САПР-АД.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка обсягом 15-20 аркушів: вступ; основні технічні норми на проектування автомобільної дороги; характеристика району будівництва автомобільної дороги; відомості кутів поворотів, прямих, колових і перехідних кривих; опис варіантів траси, порівняння і вибір кращого; гідравлічні розрахунки труб; визначення керівної робочої відмітки земляного полотна і контрольних точок; опис поздовжнього і поперечного профілів земляного полотна; розрахунок обсягів земляного полотна; список використаної літератури.
Графічна частина — формат А-2 — 1 аркуш: поздовжній профіль основного варіанту (в CAD_CREDO); формат А-4 — 4 аркуші: робочі поперечні профілі земляного полотна (в CAD_CREDO).
Рекомендована література: 
  1. Система автоматизованого проектування CAD_CREDO: Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт та курсового проектування з дисципліни «Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів» для студентів спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» / Укл.: М.І.Мовчан. — Львів: 2010. — 84 с.
  2. Проектування автомобільних доріг: Навч. посібник / М.І.Мовчан, Ю. М. Собко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 116 с.
  3. ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. — 115 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100 балів.
  • Поточний контроль: консультація кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект — 100 балів.
Мова навчання: 
українська