Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н. , доцент Мовчан М. І.
Результати навчання: 
Оволодіння сучасними методиками автоматизованого проектування автомобільних доріг та аеродромів з використанням ГІС- і GPS-технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз
 • Інженерна геодезія
 • Аерофотогеодезія
 • Гідравліка
 • Вишукування та проектування автомобільних доріг
 • Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг.
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття про електронно-обчислювальні машини. Поняття про системи автоматизованого проектування. Автоматизація проектно-розвідувальних робіт. Автоматизоване проектування автомобільних доріг у плані й поздовжньому профілі. Автоматизоване проектування земляного полотна дороги та дорожніх одягів. Автоматизоване проектування малих штучних споруд і мостових переходів. Принципи автоматизації проектування елементів транспортних розв’язок. Оцінка проектних рішень і транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги.
Рекомендована література: 
 1. Філіппов В. В. Автоматизоване проектування автомобільних доріг: Навч. посібник / В. В. Філіппов, Г. В. Величко, Н. В. Смирнова — Харків: ХНАДУ, 2011. — 288 с.
 2. Автоматизация проектирования автомобильных дорог /Под рук. Я. В. Хомяка. — К.: Вища школа. Изд-во Киев. ун-та, 1987. — 192 с.
 3. Система автоматизованого проектування CAD_CREDO: Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт та курсового проектування з дисципліни «Автоматизація проектування автомобільних доріг та аеродромів» для студентів спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» / Укл.: М.І.Мовчан. — Львів: 2010. — 84 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Курсовий проект — 1; контрольні роботи — 2 (заочна форма навчання).
 • Поточний контроль знань — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
 • Семестровий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська