Автоматизована система управління дорожнім рухом

Код модуля: 
TT_6084_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄСТC — 2,25); аудиторні години — 42 (лекції — 28; лабораторні заняття — 14)
Лектори: 
к.т.н., доц. Максимович Богдан Юрійович
Результати навчання: 
 • знати теоретичні основи побудови автоматизованих систем управління дорожнім рухом;
 • уміти проектувати підсистеми інформаційного забезпечення і підсистеми інформаційного відображення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху.
 • Технічні засоби організації дорожнього руху.
Зміст навчального модуля: 
Методологічні принципи управління рухом на автомобільних дорогах. Система «дорожні умови — транспортні потоки». Типові елементи управління рухом на автомобільних дорогах.
Рекомендована література: 
 1. Иносэ Х., Хамада Т. Управление дорожным движением. Под. ред. Блинкина М.Я. Пер. с англ. — М.: Транспорт, 1983.
 2. Бадинер С.М. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте. — М.: Транспорт, 1977.
 3. Советов Б.Я. АСУ. Введение в специальность. — М.: «Высшая школа», 1989.
 4. Ветлинский В.Н., Осипов А.В. Автоматические системы управления движением автотранспорта. — Л.: «Машиностроение», 1986.
 5. Головко Д.Б. Автоматика і автоматизація технологічних процесів. — К.: «Либідь», 1997.
 6. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. — К.: «Либідь», 1997.
 7. Михайлов В.С., Потапов В.І. Автоматизовані системи проектування та управління. Тлумачний словник. — К.: «Темплан», 1993.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Організація і регулювання дорожнього руху