Автоматизована обробка біомедичних сигналів

Код модуля: 
ТРР
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ECТS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичних — 16, лабораторних — 16)
Лектори: 
к.т.н.,проф. Желяк Роман Іванович
Результати навчання: 
знати:
 • характеристики медичних сигналів та процесів;
 • методи і форми опису сигнальної інформації в біологічному об’єкті;
 • основні методи аналізу медичних сигналів;
 • методи обробки медичних зображень;
 • методологію синтезу спеціалізованих пристроїв обробки біомедичної інформації.
вміти:
 • визначати параметри медичних сигналів та процесів;
 • оцінювати достовірність результатів аналізу сигнальної інформації;
 • розробляти алгоритми аналізу медичних сигналів в залежності від умов їх реєстрації;
 • формувати правила прийняття рішень при статистичній обробці експериментальних даних;
 • використовувати стандартне математичне і алгоритмічне забезпечення систем для обробки сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: математичний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси, інформатика та обчислювальна техніка в радіоелектроніці, сигнали та процеси в радіоелектроніці.
 • кореквізити: медичні радіоелектронні прилади та системи, проектування пристроїв медичної РЕА, засоби медичної інтроскопії.
Зміст навчального модуля: 
Автоматизований аналіз біомедичної інформації. Фільтрація та виявлення медичних сигналів. Спектрально-кореляційний аналіз біомедичних сигналів. Методи оцінки параметрів. Класифікація даних. Основні процедури обробки медичних зображень.
Рекомендована література: 
 1. Биотехнические системы: Теория и проектирование/ Под ред. В.М.Ахутина. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.
 2. Анисимов В.В., Курганов В.Д., Злобин В.H. Распознавание и цифровая обработка изображений. — М.: Высш.шк., 1983.
 3. Романов С.В. Методы принятия решений в медицинской диагностике. — Л. ЛЭТИ, 1981.
 4. Желяк Р.І. Конспект лекцій з курсу " Автоматизована обробка біомедичної інформації. — Львів: каф. ТРР ЛПІ. 1999. — 114 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (36%): звіти до лабораторних занять, усне опитування
 • Підсумковий контроль (64%,екзамен): тестування (64%)
Мова навчання: 
українська