Автоматизація схемотехнічного проектування радіоелектронних пристроїв

Код модуля: 
ТРР
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 106 (кредитів ECТS — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичних — 16)
Лектори: 
д.т.н.,проф. Мандзій Богдан Андрійович
Результати навчання: 
знати:
 • ієрархію рівнів та основні аспекти автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури;
 • основні види задач схемотехнічного проектування радіоелектронних пристроїв (РЕП).
 • принципи побудови алгоритмів схемотехнічного проектування РЕП.
вміти:
 • правильно вибирати пакети прикладних програм автоматизованого схемотехнічного проектування РЕП з урахуванням їх функціональних можливостей для розв’язання конкретних проектних задач;
 • ефективно застосовувати у процесі схемотехнічного проектування методи і засоби автоматизованого проектування, зокрема програму Micro-Cap.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: основи комп’ютерного моделювання та проектування РЕС, аналогові електронні пристрої, цифрові пристрої та мікропроцесори;
 • кореквізити: сигнали та процеси в радіоелектроніці.
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про процес проектування радіоелектронної апаратури (РЕА). Методика та основні етапи процесу схемотехнічного проектування радіелектронних пристроїв за допомогою системи Micro-Cap. Методика моделювання функціональних вузлів аналогових радіоелектронних пристроїв в режимі постійного струму. Методика моделювання функціональних вузлів аналогових радіоелектронних пристроїв в мало¬сигнальному режимі змінного струму. Методика моделювання функціональних вузлів аналогових радіоелектронних пристроїв в перехідному режимі. Параметрична оптимізація функціональних вузлів аналогових радіоелектронних пристроїв. Статистичний аналіз функціональних вузлів аналогових радіоелектронних пристроїв. Основні поняття про цифрові пристрої, їх класифікацію та методи моделювання. Елементна база цифрових мікросхем. Синтез комбінаційних схем цифрових пристроїв. Синтез послідовнісних схем цифрових пристроїв. Сучасні тенденції розвитку систем автоматизованого схемотехнічного проектування радіоелектронних пристроїв.
Рекомендована література: 
 1. Гарасымив И.И., Мандзий Б.А. Фелыштын О.И. Машинное моделирование радиоэлектронных и электротехнических устройств. — Львов: Свит, 1991. — 134 с.
 2. Автоматизация схемотехнического проектирования: Учебн. пособие для вузов / В.Н.Ильин, В.Т.Фролкин, А.И.Бутко и др.; Под ред. В.Н.Ильина. — М.: Радио и связь, 1987. — 368 с.
 3. Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике: Справочник / Е.В.Авдеев, А.Т.Еремин, И.П.Норенков, М.И.Песков; Под ред. И.П.Норенкова. — М.: Радио и связь, 1986. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): звіти до лабораторних занять
 • Підсумковий контроль (70%,екзамен): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська