Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування електронних засобів

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 16 год.; самостійна робота — 70 год.
Лектори: 
к.т.н., доцент, Вус Богдан Степанович
Результати навчання: 
Розуміння та вміння використовувати основні вимоги та рекомендації основ проектування : інженерної психології, дизайну, маркетингу, виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; проведення лабораторних досліджень, макетування та виготовлення дослідних зразків; текстового та графічного оформлення конструкторсько-технологічної документації, вимог стандартів, вимог для патентування та сертифікації продукції.
Підготовлений фахівець повинен вміти користуватися основними комп’ютерними програмами (AutoCAD, Excel, Word) для автоматизації конструкторсько-технологічного проектування та розробки комплекту конструкторсько-технологічної документації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Елементна база електронних апаратів»;
 • «Основи проектування РЕА»;
 • «Основи конструювання радіоелектронної апаратури»;
 • «Курсове проектування».
Зміст навчального модуля: 
Освоєння нормативних, наукових і технологічних матеріалів та здобування навиків використання технічних та програмних засобів комп’ютерних технологій для забезпечення автоматизації конструкторсько-технологічного проектування електронних засобів.
Рекомендована література: 
 1. Соен Френсис, Внутренний мир AutoCAD. Пер. с англ. — К.: «ДиаСофт» 1997. — 704 с.
 2. Карлащук В.И., Электронная лаборатория на IBM PC, — М.: "Солон-Р«, 2000, — 506 с.
 3. Вудсон У.Коновер Д., Справочние по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов, — М.: «Мир», 1968, — 517 с.
 4. Таранов Н.Н. Производственная графика, «Вища школа» — Л.: 1983, — 188 с.
 5. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн, — М.: «Просвещение». 1985, — 240 с.
 6. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник, — М.: Издательство стандартов, 1989, — 325 с.
 7. Державна система стандартизації, — К.: Держстандарт України, — 311 с.
 8. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования, — К.: Вища школа, 1982, — 152 с.
 9. Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий, — СПб: Питер Паблишинг, 1998, 288 с.
 10. Хоровиц П., Хилл У., Искусство схемотехники: в 2-х т. пер с англ. — М.: Мир, 1984. — 598 с.
 11. Толковый словарь по вычислительным системам/ Под ред. В. Иллингуорта и др. — М.: Машиностроение, 1991, — 560 с.
 12. Інформаційні матеріали з мережі Internet.
 13. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування/ укл. Б.С.Вус, М.Б.Вус — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006, — 72 с.
Форми та методи навчання: 
лекції та лабораторні заняття; аудиторне навчання та самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (оцінка результатів лабораторних робіт та усне опитування);
 • контрольний захід (екзаменаційний контроль у вигляді письмових відповідей на екзаменаційні питання та усне опитування для оцінки загального рівня знань по дисципліні)
Мова навчання: 
українська