Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Код модуля: 
АТХП_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 42 (лекції — 28, лаб. роб. — 14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Ділай Ігор Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з
  • нати основні методи та прилади вимірювання технологічних параметрів, статичні та динамічні властивості об’єктів керування; роботу автоматичних регуляторів; принципи побудови систем автоматизації основних технологічних процесів ливарного та термічного виробництв на основі локальних засобів та мікропроцесорної техніки;
  • вміти вимірювати основні технологічні параметри; визначати та аналізувати властивості об’єктів керування; будувати системи автоматичного регулювання, захисту і сигналізації основних технологічних параметрів з використанням сучасних засобів мікропроцесорної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Електротехніка та електроніка
  • кореквізити: Устаткування і автоматизація процесів теплової обробки матеріалів та виробів
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про автоматизацію виробничих процесів системи автоматизації. Схеми автоматичного вимірювання, сигналізації‚ захисту та блокування, автоматичного регулювання. Принципи регулювання. Автоматичне вимірювання та контроль параметрів технологічних процесів. Вимірювання тиску. Вимірювання температури. Вимірювання витрати та кількості речовини. Вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів. Елементи теорії автоматичного керування. Технологічні об’єкти керування, їх статичні та динамічні характеристики. Властивості ланок та елементів систем автоматики. Правила з’єднання ланок. Автоматичні регулятори. Класифікація регуляторів. Автоматичні регулятори (позиційні, пропорційні, інтегральні). Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Керуючий обчислювальний комплекс. Пристрої зв’язку з об’єктом. Пристрої зв’язку з оперативним персоналом. Мікропроцесорний контролер. Автоматизація типових технологічних процесів
Рекомендована література: 
  1. Дембовский В.В. Автоматизация литейных процессов. Справочник. — Л.: Машиностроение, 1989.
  2. Мухин В.С.‚ Саков И.А. Приборы контроля и средства автоматики тепловых про-цессов. — М.: Высшая школа, 1988.
  3. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник /Под ред. Черенкова В.В. — Л.: Машиностроение, 1987.
  4. Герасимов С.Г. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов. — М.: Высшая школа, 1967
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська