Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії

Код модуля: 
АТХП_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1), аудиторних годин — 32 (лекцій — 16, лабораторних робіт — 16).
Лектори: 
Щеглюк Мирон Романович
Результати навчання: 
В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти побудувати локальну систему автоматичного вимірювання або контролю одного із параметрів технологічного процесу, нарисувати його схему та вибрати необхідні прилади. Зробити аналіз методів вимірювання, використовуваних приладів і засобів, розрахувати похибки вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: фізика, основи електротехніки.
  • Кореквізити: фахові дисципліни.
Зміст навчального модуля: 

Види автоматичних систем (вимірювання, сигналізації, контролю, захисту, регулювання та керування). Структурні схеми систем і основні їх елементи та призначення. Місцеві, дистанційні та телемеханічні системи. Метрологічне забезпечення виробництва. Похибки вимірювань та вимірювальних приладів. Первинні перетворювачі. Класифікація перетворювачів. Чутливість та інші характеристики перетворювачів. Уніфікація сигналів. Уніфікуючи перетворювачі та їх застосування для вимірювань та в системах регулювання. Вимірювальні кола автоматики (мостові, потенціометричні та компенсаційні). Вимірювальні прилади. Автоматичні вимірювальні прилади.
Принципи автоматичного регулювання. Структура систем автоматичного регулювання. Об’єкти автоматичного регулювання та їх основні характеристики. Призначення автоматичних регуляторів та їх класифікація. Виконавчі механізми автоматики. Електромагнітні та електромоторні виконавчі механізми. Автоматичне і автоматизоване керування асинхронним трифазним двигуном. Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми.

Рекомендована література: 
  1. Щеглюк М. Р., Юсик Я. П. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій. — Львів: Вид. «Львіська політехніка», 2006. — 450 с.
  2. Щеглюк М. Р., Митюк Р. В. Пристрої автоматики для автоматизації будівництва. — К.:НВК ВО, 1991. — 240 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, лабораторні заняття, контрольно-розрахункова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічна робота.
  • Підсумковий контроль (60%): контрольна робота.
Мова навчання: 
українська