Автоматизація виробничих процесів

Код модуля: 
АТХП_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 56 (лекції — 28,лаб.роб.— 28,)
Лектори: 
доц., к.т.н. Савицький В.К.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: методи i прилади для вимірювання технологічних параметрів бродильних виробництв та виноробства; основні питання теорії автоматичного керування, принципи побудови i роботи сучасних технічних засобів автоматизації, в тому числі засобів на базі мікропроцесорної техніки;
 • вміти: вибирати технічні засоби автоматизації для реалізації необхідних алгоритмів контролю, регулювання та керування; визначати оптимальні настрою вальні параметри систем регулювання; проектувати системи автоматизації типових технологічних процесів бродильних виробництв та виноробства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • диференційне числення;
 • фізика.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття дисципліни. Ступені автоматизації: часткова, комплексна і повна. Економічна ефективність автоматизації. Класифікація систем автоматизації: системи автоматичного вимірювання і контролю, регулювання і керування, захисту і блокування, сигналізації і дистанційного керування. Означення систем автоматизації, їх призначення, приклади систем автоматизації, структурні схеми, принцип дії і елементи схем. Системи автоматичного регулювання (САР). Поняття зворотного зв’язку. Класифікація САР: системи стабілізуючого, програмного, слідкуючого, екстремального та оптимального регулювання. Означення САР, призначення, приклад САР, структурна схема, основні елементи САР. Принципи регулювання: за відхиленням, за збуренням і комбіновані. Теоретичні основи вимірювальної техніки. Основні поняття про вимірювання. Вимірювання тиску. визначення тиску. Одиниці вимірювання тиску. Класифікація приладів для вимірювання тиску. Основні поняття. температурні шкали. Класифікація методів i приладів для вимірювання температури: термометри розширення, манометричні термометри, термоперетворювачі опору, термоелектричні перетворювачі температури, вторинні прилади. Класифікація методів i приладів вимірювання рівня рідин. Визначення витрати i кількості, одиниці вимірювання. Класифікація методів для вимірювання витрати. Вимірювання кількості тепла. Вимірювання концентрації газових сумішей. Класифікація автоматичних газоаналізаторів. Хроматографія газів. Вимірювання густини, вологості газів. Вимірювання жорсткості технологічної води. pH-мерія. Об'єкти керування i їх основні властивості.. Математичні моделі об’єктів курування та визначення їх параметрів. Автоматичні регулятори. Регулювання типових технологічних параметрів бродильних виробництв та виноробства: витрати, рівня, тиску, температури, товщи¬ни, обертів, складу речовин тощо.
Рекомендована література: 
 1. Гармаш И.И. Автоматизация технологических процессов в производстве солодовых экстратов и безалкогольных напитков. -К.:Урожай,1990. 136 с.
 2. Мендельштейн М.Л. Автоматические системы упавления технологическим процессом брагоректификации.- М.: Пищевая ро¬мышленность, 1975. 239 с.
 3. ГолубятниковВ.А., Шувалов В.В Автоматизация производственных процессов и АСУТП в химической промышленности. — М.: Химия.1973.
 4. Иванова Г.М.,КузнецовН.Д.,ЧистяковВ.С. Теплотехнические измерения и пиборы. — М.: Энергоиздат, 1984. 232 с.
 5. ФарзанеН.Г. и др. Технологические измерения и приборы.- М.: Высш.шк., 1989. 456 с.
 6. Лапшенков Г.И. Полоцкий Л.М. Автоматизация производс¬твенных процессов в химической промышленности / Технические средства и лабораторные работы. — М.: Химия, 1988. 288 с.
 7. Шарков А.А.,Притыко Г.М., Палюх Б.В. Автоматическое регулирование и регуляторы. — М.: Химия, 1990. 288 с.
 8. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для вузов под ред. Е.Г.Дудникова. — М.: Химия, 1987. 368 с.
 9. ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процес¬сов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.
 10. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справоч¬ник / Под ред. В.В.Черенкова. — Л.: Машиностроение, 1987. 272с.
 11. Балакирев В.С. Математическое описание объектов управ¬ления в химической промышленности. — М.: 1973.
 12. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процесов химических производств. — М.:Высшая школа,1991. — 399с.
 13. Чистяков В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. — М.: Энергоиздат, 1990. — 320 с.
 14. Щеглюк М.Р., Юсик Я.П. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій. —Львів: вид. «Львівська політехніка», 2006. — 450 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль(30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, іспит):КРР
Мова навчання: 
українська