Автоматизація виробничих процесів

Код модуля: 
МАМ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
старший викладач Шенбор Владислав Станіславович
Результати навчання: 
знати основнi засоби автоматизацiї виробничих процесiв; закономірності проектування автоматизованих процесiв; методику аналізу ефективності автоматизованих виробництв; уміти рацiонально використовувати в технологічних процесах машинобудування засоби автоматизацiї; проектувати автоматизованi технологiчнi процеси.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи автоматизації виробничих процесів.
 • Гідропневмоавтоматика.
 • Металооброблюване обладнання.
 • Пристрої електроніки та автоматики.
 • Промислова робототехніка.
 • Проектування робототехнічних систем, част. 1.
кореквізити:
 • Проектування робототехнічних систем, частина 2.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація автоматизованого обладнання. Унiфiкацiя засобiв автоматизацiї. Живильники як засоби автоматизації операцій завантаження верстатів. Структура живильників. Розрахунок і проектування елементів бункерно-орієнтуючих пристроїв. Методи та механізми орієнтування заговок: гачкові, штиреві, щілинні, та ін.. Механізми вторинного орієнтування. Механізми з поворотними лотками. Розрахунок і конструювання бункерно-орієнтуючих пристроїв. Конструкції і розрахунок щілинних завантажувальних пристроїв. (Секторні, шиберні, лопастні). Бункерно-орієнтуючі пристрої елеваторного типу. Шиберно-бункерні орієнтуючі пристрої. Кишенькові і дискові бункерно-орієнтуючі пристрої з профільними вирізами. Магазиннi завантажувальнi пристрої. Механiзми поштучної видачi виробів. Фактори, якi впливають на надiйнiсть i продуктивнiсть магазинних пристроїв. Бункернi завантажувальнi пристрої, їх типи, методи розрахунку та область використання. Автоматизвацiя контролю та сортування виробiв. Класифiкацiя пристроїв автоматичного контролю. Автоматичне селекцiонування деталей. Автоматичний процес складання.
Рекомендована література: 
 1. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебное пособие. —Хмельницкий: ХНУ, 2004. — 270 с.
 2. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник /за ред.. Сіліна Р.І. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. − 380 с.
 3. Пальчевський Б.О. Автоматизація технологічних процесів (виготовлення і пакування виробів): Навчальний посібник. — Львів: Світ, 2007. − 392 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові контрольні (КРР) та розрахунково-графічні роботи (РГР) роботи.
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська