Автоматизація типових технологічних процесів

Код модуля: 
ЕПК
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабор. роб. — 32)
Лектори: 
професор, д-р техн. наук Куцик Андрій Степанович
Результати навчання: 
Знати:
 • способи побудови автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП), їх класифікацію;
 • принципи обміну інформацією в сучасних АСК, основні характеристики та принципи роботи промислових інформаційних мереж;
 • засоби людино-машинного інтерфейсу в АСК ТП, їх типи та класифікацію;
 • алгоритмічну та технічну реалізацію типових задач керування технологічним обладнанням.
Уміти:
 • розробити алгоритм керування технологічним обладнанням для реалізації поставлених задач керування;
 • вибрати обладнання для реалізації задач керування електромеханічними системами;
 • запрограмувати програмовані логічні контролери для реалізації поставлених задач керування;
 • визначити об’єм необхідної для реалізації алгоритму керування інформації, її джерела та забезпечити обмін інформацією в АСУ ТП.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: теорія автоматичного керування, автоматизовані системи керування те-хнологічними процесами, мікропроцесорні засоби і системи.
 • кореквізити: основи цифрових систем керування електромеханічними системами
Зміст навчального модуля: 
Технологічні процеси (основні поняття та визначення), їх класифікація, задачі автоматизації. Неперервне автоматичне регулювання параметрів технологічного процесу. Дистанційне керування та моніторинг в автоматизованих технологічних процесах. Задачі керування рухом виробничих механізмів. Реалізація моделей реального часу на ПЛК.
Рекомендована література: 
 1. Куцик А.С, Місюренко В.О. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах. Навч. пос. — Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. — 200 с.
 2. Пущена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навч. пос. — К.: Вид-во «Ліра-К», 2011. — 552 с.
 3. Прокопов А. А., Татаринцев Н. И., Цирлин Л. А. Компьютерные технологии автомати-зации: Учеб. пособие. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001. — 75 с.
 4. Белов М.П., Новиков Н.А., Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типо-вых производственных механизмов и технологических комплексов. — М.: Изд. дом «Академия», 2007. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська