Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом

Код модуля: 
АТХП_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 ( кредитів ЄКТС — 2,25) аудиторні години — 42 (лекції — 28, лаб. роб. — 14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Юсик Ярослав Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні методи та прилади для вимірювання параметрів біотехнологічних процесів, методи розрахунку похибок засобів вимірювання; статичні та динамічні властивості об’єктів керування, методи побудови математичних моделей об’єктів керування; класифікацію, призначення, структурні схеми, принцип дії систем керування;
 • уміти будувати структурні схеми систем автоматичного вимірювання параметрів біотехнологічних виробництв та вибирати засоби вимірювання з необхідними технічними та метрологічними характеристиками для їх реалізації; розраховувати похибки систем автоматичного вимірювання; визначати параметри, що характеризують властивості об’єктів регулювання; будувати структурні схеми систем автоматичного регулювання, сигналізації, захисту та блокування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика;
 • Фізика;
 • Процеси та апарати біотехнологічних виробництв;
 • Теоретичні основи біотехнології;
 • Математичне моделювання мікробіологічних процесів;
 • Проектування біотехнологічних виробництв;
 • Методи контролю в біотехнології
кореквізити:
 • Автоматизація та управління біотехнологічним підприємством;
 • Устаткування біотехнологічних виробництв;
 • Проектування біотехнологічних виробництв; З
 • агальна біотехнологія
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття дисципліни. Класифікація систем автоматизації (системи автоматичного вимірювання, контролю, захисту, блокування, сигналізації, дистанційного керування, регулювання). Основні поняття про вимірювання і вимірювальні прилади. Вимірювання основних технологічних параметрів біотехнологічних процесів (вимірювання тиску; вимірювання температури; вимірювання витрати і кількості речовини; вимірювання рівня рідини і сипких матеріалів; контроль складу і якості речовин). Об’єкти регулювання (ОР) біотехнологічних виробництв та їх властивості (статичні і динамічні характеристики ОР та методи їх визначення; основні властивості типових ОР: інерційність, ємність, самовирівнювання, запізнення. Математичні моделі типових ОР. Експериментальне визначення параметрів ОР). Елементи теорії автоматичного керування.
Рекомендована література: 
 1. Ладанюк А.П., Трегуб В.Г. та ін.. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. / -К.: Аграрна освіта, 2001. — 224с.
 2. Трегуб В. Г. и др. Автоматизация периодических процессов пищевой промышленности. — М.: Агропромиздат, 1991. — 352 с.
 3. Голубятников В. А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов и АСУТП в химической промышленности. — М.: Химия, 1973.
 4. Фарзане Н.Г. и др. Технологические измерения и приборы.- М.: Высшая школа, 1989. — 456 с.
 5. Перов В. Л. Основы теории автоматического регулирования химико-технологических процессов. — М.: Химия, 1970. — 352 с.
 6. Полоцкий Л. М., Лапшенков Г. И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. — М.: Химия, 1982. — 320 с.
 7. Балакирев В. С. Технические средства автоматизации химических производств: Справочник. — М.: Химия, 1991. — 272 с.
 8. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник/ Под ред. Черенкова В. В. — Л.: Машиностроение, 1987. — 847 с.
 9. Чистяков В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. — М.: Энергоиздат, 1990. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (75%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська