Автоматизація розробки конструкторської документації

Код модуля: 
ЕМА
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС —3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент, Макарчук Олександр Володимирович
Результати навчання: 
 • знати: функціональні можливості та сферу застосування найпопулярніших ОС; основні класи прикладного програмного забезпечення комп’ютерів сумісних з IBM; принципи побудови баз даних та систем що їх обслуговують; для чого потрібні електронні таблиці та які задачі можна розв’язувати за їх допомогою; можливі варіанти представлення отриманих результатів;
 • вміти: вміти створювати та настроювати необхідне операційне середовище; користуватись системами керування базами даних; користуватись електронними таблицями; застосовувати прикладне програмне забезпечення для оформлення текстових документів; вибирати та користуватися пристроями вводу/виводу текстової інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: «Обчислювальна техніка та алглор. мови», «Прикладне програмне забезпечення ПК», «Основи комп’ютерних технологій проектування», «Проектування та САПР електричних машин»
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
 • Частина 1. Операційні системи — як комп’ютерне середовище для розробки КД. Огляд, сфера застосування, можливості. Дискова операційна система DOS. Операційна система OS/2. Операційна система UNIX. Операційна система Windows ХР.
 • Частина 2. Бази даних. Системи керування базами даних. Основні функції систем керування базами даних (СКБД). Огляд та порівняльна характеристика СКБД dBASE, Fox Pro, Paradox for Windows, Access for Windows.
 • Частина 3. Електронні таблиці. Основні поняття, означення та сфера застосування. Огляд основних функцій та порівняльна характеристика табличного процесора Super Calc та електронної таблиці Excel for Windows.
 • Частина 4. Основні види конструкторської документації та методи автоматизації її розробки. Призначення єдиної системи конструкторської документації. Технічні умови, правила побудови, викладу й оформлення. Шляхи автоматизації розробки КД.
Рекомендована література: 
 1. Програмные системы./Под ред. П.Бахмана.
 2. Девис У. Операционные системы. Функциональный подход.
 3. Франкен Г. DOS 5.0 для пользователя.
 4. Гранже М., Ненсье Ф. OS/2. Принцип построения и установка.
 5. Браун П. Введение в операционную систему UNIX.
 6. Дженнингс Р. Windows 95 в подлинике.
 7. Лима Т. Введение в dBASE IV.
 8. Кауфельд Дж. Foxpro 2.6 for Windows для «чайников».
 9. Кауфельд Дж.Paradox 5.0 for Windows.
 10. Палмер С. Access 2.0 для «чайников».
 11. Дойл У. Табличный процессор Суперкалк для ПК.
 12. Николь Н., Альбрехт Р. Excel 5.0. Електронные таблицы.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30 балів: контроль знань під час лабораторних занять.
 • Підсумковий контроль 70 балів: залікова контрольна робота.
Мова навчання: 
українська