Автоматизація проектування радіоелектронних апаратів (Курсовий проект)

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), курсовий проект — 108
Лектори: 
к.т.н., доц. Фаст Володимир Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методологію конструювання РЕЗ при системному підході до виконання конструкторських робіт, реалізацію ієрархічного принципу в процесі конструювання, методи компонування та монтажу, роль стандартизації та уніфікації при розробці нових пристроїв
  • вміти здійснювати розробку конструкцію електронних модулів в цілому та їх складових частин з врахуванням впливу механічних, кліматичних та інших дестабілізуючих факторів, забезпечуючи заданий рівень, технологічності, економічності, застосовуючи при цьому комп’ютерну техніку при вирішенні розрахункових, та топологічних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи проектування радіоелектронних апаратів, елементна база електронної техніки; технологія радіоелектронних апаратів
Зміст навчального модуля: 
Поняття конструкції радіоелектронного засобу (РЕЗ) та процесу конструювання. Класифікація ЕЗ. Ієрархічний принцип конструювання РЕЗ. Вимоги до конструкцій ЕЗ. Стадії процесу конструювання. Основні етапи проведення проектно-конструкторських робіт. Конструкторські документи. Основні положення ЄСКД. Конструювання складових частин ЕЗ нижчих структурних рівнів: монтажні плати на діелектричній та металевій основі, гнучкі комутаційні плати, багатошарові комутаційні плати, гнучкі кабелі та шлейфи. Конструкції та компонувальні схеми електронних комірок. Конструювання електронних вузлів із застосуванням поверхнево монтованих елементів. Захист елементів та конструкції ЕЗ від дії оточуючого середовища: температури, вологи та механічних впливів. Забезпечення надійності електронних засобів.
Рекомендована література: 
  1. Практическое пособие по учебному конструированию РЭА / В.Т Белинский., В.П. Гондюл, А.Б. Грозин и др.: под ред. К.Б. Круковского-Синевича, Ю.Л. Мазора. — К. Вища шк., 1992. — 495 с.
  2. Грачов А.О. Лега Ю.Г. Мельник А.А. Панов Л.І. Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу: Навч. Посібник. — К.: Кондор. 2005.- 384 с.
  3. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры : Справочное пособие / Под. ред. Э.Г. Романычевой — М.: Радио и связь, 1989. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування, усне опитування
Мова навчання: 
українська