Автоматизація проектування мікроелектронних систем

Код модуля: 
САП_6004_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ECTS — 3,0), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Лобур Михайло Васильович
Результати навчання: 
  • знати методи формального опису компонентів мікроелектромеханічних виробів; методи розрахунку і моделювання базових компонентів мікросистемної техніки; методи розрахунку і моделювання базових процесів при виготовленні компонентів мікроелектронних пристроїв.
  • вміти формалізувати розроблювальний процес проектування; використовувати сучасні апаратно-програмні засоби для рішення задач проектування виробів мікро системної й електронної техніки; рішати задачі проектування виробів мікросистемної техніки з використанням стандартних пакетів прикладних програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Дискретні моделі в САПР
кореквізити:
  • Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем
Зміст навчального модуля: 
Системний підхід до проектування мікросистем. Формалізація об’єктів мікросистемної техніки. Проектування компонентів мікроелектромеханіки Проектування компонентів мікрооптичних компонентів мікросистемної техніки. Проектування радіоелектронних компонентів. САПР компонентів мікросистемної техніки.
Рекомендована література: 
  1. Норенков И.П. Автматизированное проектирование. — Москва: 2000.
  2. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для втузов: В 9 кн/ Под ред. И.П. Норенкова. — М.: Высш. шк., 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): поточні звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): виконання тестових завдань.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інформаційні технології проектування