Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки.

Код модуля: 
ЕП_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄТКС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб. роб. — 16, курсова робота — 60 (кредитів ECTS — 2))
Лектори: 
к.т.н., асистент Барило Григорій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методи аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки (ЕТ), методи, моделі та алгоритми системотехнічного, схемотехнічного, конструкторського та технологічного проектування елементів та пристроїв ЕТ, призначення, технічні характеристики та основні функції сучасних систем автоматизованого проектування;
  • вміти розробляти алгоритми та програми аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв ЕТ, застосовувати засоби автоматизованого проектування для розробки елементів та та пристроїв ЕТ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи цифрової схемотехніки
Зміст навчального модуля: 
Структура та класифікація САПР, елементи теорії множин і теорії графів математичні моделі об’єктів проектування, аналіз, синтез та оптимізація об’єктів проектування
Рекомендована література: 
  1. И.П.Норенков. Основы автоматизированного проектирования. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. — 447 с.
  2. Сухарев А.В., Золотов А.И. Модели и процедуры оптимизации в автоматизации проектирования: Учеб. пособие. СПб.: СЗТУ, 2001 — 165 с.
  3. Овчинников В.А. Алгоритмизация комбинаторно-оптимизационных задач при проектировании ЭВМ и систем. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001 — 265 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%): тестування
Мова навчання: 
українська