Автоматизація процесу пакування

Код модуля: 
MAM_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 72 (лекції — 40, лаб. роб. — 32 для 16 тижнів)
Лектори: 
к.т.н., доц. Боровець Володимир Михайлович
Результати навчання: 
 • знати основні засоби автоматизації процесів пакування; закономірності проектування автоматизованих пристроїв; методику аналізу ефективності автоматизованих виробництв;
 • уміти аналізувати технологічне обладнання з точки зору автоматизації машин; раціонально використовувати в технологічних процесах пакування засоби автоматизації; аналізувати продуктивність процесів та ефективність використання автоматизованих машин; проектувати автоматизовані технологічні процеси.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Деталі машин.
 • Основи автоматизації виробничих процесів.
 • ехнологія пакування та зберігання пакованої продукції.
 • Обладнання та матеріали для виготовлення упаковок.
 • Обладнання для дозування матеріалів.
 • Пакувальне обладнання, частина 1.
 • Інформаційні процеси та системи у виробництві, частина 1
кореквізити:
 • Пакувальне обладнання, частина 2,
 • Інформаційні процеси та системи у виробництві, частина 2.
Зміст навчального модуля: 
Науково обґрунтовані підходи у галузі автоматизації пакувального обладнання. Класифікація пакувального обладнання по характеру дії та по ступеню автоматизації. Структура і аналіз продуктивності пакувальних машин. Технологічні особливості автоматизованих пакувальних ліній. Технологічність, надійність та економічність конструкцій‚ стандартизація та агрегатування обладнання. Автоматичні транспортери та орієнтуючо-живильні пристрої для пакувального обладнання. Пристрої для з’єднання і розділення потоків. Системи контролю та рахування виробів. Адаптивні системи автоматичного управління. Типові схеми автоматизованих пакувальних автоматів та автоматичних ліній. Особливості експлуатації і налагодження автоматизованого пакувального обладнання. Автоматизація виробничих процесів на базі промислових роботів, структура роботизованого виробництва, принципи побудови гнучких роботизованих систем. Принципи побудови i конструкція роботів. Виконавчі механізми i привод роботів. Автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи на базі промислових роботів. Принципи проектування промислових роботів.
Рекомендована література: 
 1. Пальчевський Б.О. Автоматизація технологічних процесів (виготовлення і пакування виробів): Навчальний посібник. — Львів: Світ, 2007. − 392 с.
 2. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник /за ред. Сіліна Р.І. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. − 380 с.
 3. Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва: Навчальний посібник. — Львів: Світ, 1994. − 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Машини і технологія пакування