Автоматизація процесів легкої промисловості

Код модуля: 
МАМ_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Серкіз Орест Романович
Результати навчання: 
 • знати основні види автоматизованого виробництва в легкій промисловості, методи та принципи побудови автоматизованих технологічних процесів.
 • уміти провадити розрахунок основних вузлів та механізмів автоматизованого обладнання на кожній із стадій проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи автоматизації виробничих процесів.
 • Механічна технологія та обладнання виробництв.
 • Хімічна технологія та обладнання підприємств.
 • Основи розрахунку та конструювання типових машин (частина 1).
 • Інформаційні процеси та системи у виробництві (Частина 1).
кореквізити:
 • Основи розрахунку та конструювання типових машин (частина 2).
 • Інформаційні процеси та системи у виробництві (Частина 2).
Зміст навчального модуля: 
Науково обґрунтовані принципи створення автоматизованого виробництва у легкій промисловості. Напрямки і задачі автоматизації виробничих процесів. Характеристика сучасного автоматизованого виробництва. Автомати і автоматичні лінії. Структура автоматизованого обладнання. Агрегатування робочих машин. Автоматизація завантаження робочих машин. Автоматизація взуттєвого виробництва. Механізація і автоматизація у бавовно-прядильному виробництві: Механізація і конвеєризація шкіряного виробництва.
Рекомендована література: 
 1. А.А. Анастасиев, А.Н. Архипов, В.П. Корнилов. Машины, машины-автоматы и автоматические линии легкой промышлености. — М.: Легкая промышленость. 1983. — 350 с.
 2. Пальчевський Б.О. Автоматизація технологічних процесів (виготовлення і пакування виробів): Навчальний посібник. — Львів: Світ, 2007. − 392с.
 3. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебное пособие. — Хмельницкий: ХНУ, 2004. — 270 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування