Автоматизація поліграфічних процесів

Код модуля: 
АСУ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2,3); аудиторні години — 42 (лекції — 28, лаб. роб. — 13)
Лектори: 
к.т.н., доц. Назаркевич Марія Андріївна
Результати навчання: 
 • знати основні вузли автоматизованих систем управління, які використовуються у поліграфічній промисловості
 • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування процесів офсетного друку
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія кольору та кольоровідтворення,
 • Елементи та вузли поліграфічної техніки,
 • Теорія автоматичного управління.
Зміст навчального модуля: 
Основні вузли друкарського обладнання. Автоматизація друкарського процесу. Основні принципи побудови друкарських пристроїв та механіка друкарського контакту в офсетних машинах. Динаміка передачі фарби у фарбовому апараті. Автоматизація електроприводу в машинах цифрового друку, офсетного друку, високого друку. Дослідження натягу паперового полотна рулонних друкарських машин Керування подачею паперового полотна в рулонній друкарській машині. Аркушеві друкарські машини. Листоживильна система. Самонаклади. Механізми рівняння аркушів. Прийомно-вивідні пристрої. Пристрій блокування і сигналізації. Повноколірний друк. Процеси приводки. Автоматизовані системи забезпечення якості повноколірного друку. Автоматизація керування параметрами друкування.
Рекомендована література: 
 1. Эфимов М.В., Толстой Г.Д., Автоматизация технологических процессов полиграфии: Учебник для вузов. — М.: Книга, 1989.
 2. МитрофановВ.П. Тюрин А.А. Бирбраер Е.Г., Штоляков В.И. Печатное оборудование. — М.: Из-во МГУП, 1999. — 394 с.
 3. Запоточний В.Й. Новітні друкарські технології. — Львів: «Афіша». 1996. — 51 с.
 4. Штоляков В.И., Федосеев А.Ф., Зирнзак Л.Ф., Егоров И.А., Вартанян С.П., Артыков Э.С. Офсетные печатные машины. — М.: Из-во МГУП, 1999. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • В семестрі — модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (у 8-му та 16-му тижнях семестру).
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська