Автоматизація періодичних технологічних процесів

Код модуля: 
АТХП_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 ( кредитів ЄКТС — 2,25) аудиторні години — 42 (лекції — 28, лаб. роб. — 14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Фединець Василь Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати особливості автоматизації періодичних процесів; основні правила і методи побудови функціональних схем автоматизації типових періодичних процесів, сигналізації та захисту, автоматизацію процесів пуску і зупинки технологічного обладнання, основні положення оптимізації режимів роботиперіодичних процесів.
 • уміти формулювати вимоги до автоматизації періодичних процесів, синтезувати функціональні схеми автоматизації (в тому числі з оптимальним керуванням), розробляти основні алгоритми керування та створювати системи автоматичного захисту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Вища математика, Фізика, Теорія автоматичного керування, Технологічні об’єкти і процеси виробництва
 • кореквізити: Автоматизація неперервних технологічних процесів, Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації
Зміст навчального модуля: 
Періодичні процеси як об’єкти автоматичного керування. Вибір структури систем керування. Синтез алгоритмів керування. Структурні схеми типових періодичних процесів. Автоматизація періодичних процесів розділення рідких неоднорідних сумішей. Автоматизація процесів пуску, зупинки та аварійного захисту технологічних процесів. Автоматизація процесами періодичного дозування. Автоматизація періодичних процесів приготування багатокомпонентних сумішей. Автоматизація рідинних реакторів періодичної та напівперіодичної дії.
Рекомендована література: 
 1. Автоматическое управление в химической промышленности / Под ред. Е.Г.Дудникова. — М.: Химия, 1987.
 2. Стенцель Й.І. Автоматизація процесів хімічних виробництв. — К.: ІСДО, 1995.
 3. Шински Ф. Управление процессами по критерию экономии энергии. — М.: Мир, 1981.
 4. Автоматизация дискретного производства. — М.: Машиностроение, 1997.
 5. Трегуб В.Г. и др. Автоматизация периодических процессов пищевой промышленности. — М.: Агропромиздат, 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська