Автоматизація неперервних технологічних процесів

Код модуля: 
АТХП_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 ( кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 84 (лекції — 56, лаб. роб. — 14, практ. — 14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Юсик Ярослав Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати призначення, принципи побудови і функціонування систем автоматизації технологічних процесів; контури регулювання та їх властивості; типові контури регулювання; властивості технологічних процесів, як об’єктів автоматичного керування; способи та принципи керування технологічними об’єктами керування (ТОК); методи аналізу та синтезу систем автоматизації; методи і способи автоматизації механічних, гідромеханічних, теплових та інших технологічних процесів; сучасні схеми автоматизації загальнопромислових неперервних технологічних установок; способи утилізації енергетичних затрат ТОК; способи реалізації оптимальних технологічних процесів; методи вибору засобів для реалізації систем автоматизації.
 • уміти проводити аналіз технологічних процесів як об’єктів керування і синтезувати функціональні схеми автоматизації; складати математичні моделі ТОК; виконувати аналіз і розрахунок контурів автоматизації ТОК; розробляти алгоритми керування неперервними об’єктами; вміти вибрати конкретні технічні засоби автоматизації для локальних систем автоматизації з врахуванням конкретних особливостей технологічного процесу і тенденцій розвитку автоматизації
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія автоматичного керування;
 • Технологічні вимірювання і прилади;
 • Технічні засоби автоматизації;
 • Основи автоматики і автоматизації;
 • Технологічні об’єкти та процеси виробництв;
 • Виконавчі механізми та регулюючі органи;
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів; Автоматизовані системи керування технологічними процесами;
 • Моделювання та оптимізація систем керування.
кореквізити:
 • Автоматизація та оптимізація хіміко-технологічних процесів;
 • Автоматизація та оптимізація теплоенергетичних процесів;
 • Автоматизація та оптимізація технологічних процесів харчової та переробної промисловості;
 • Проектування систем автоматизації;
 • Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматизації хіміко-технологічних процесів;
 • Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматизації на теплоенергетичних процесів;
 • Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматизації процесів харчової та переробної промисловості
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття дисципліни. Класифікація технологічних процесів. Особливості неперервних технологічних процесів. Особливості автоматизації неперервних технологічних процесів. Класифікація систем автоматизації. Функції систем автоматизації неперервних технологічних процесів. Методика аналізу технологічних об’єктів керування (ТОК). Вибір вхідних, вихідних і керуючих координат ТОК. Аналіз збурень. Принципи класифікації систем автоматизації. Класифікація систем автоматизації за функціональними ознаками. Типові контури регулювання: регулювання витрати; регулювання тиску рідин, газів, пари; регулювання рівня рідин та сипких матеріалів; регулювання температури; регулювання показників якості. Автоматизація процесів транспортування твердих матеріалів. Автоматизація процесів подрібнення твердих матеріалів. Автоматизація процесів дозування твердих матеріалів. Автоматизація процесів переміщення рідин та газів. Автоматизація насосів. Автоматизація компресорів. Автоматизація процесів нагрівання та охолодження (теплообмінники змішування, кожухотрубні теплообмінники та холодильники, конденсатори, кип’ятильники, рибойлери, нагрівальні печі, топки). Автоматизація систем опалення (водогрійні котли, парові котли). Автоматизація редукційно-охолоджувальних установок. Автоматизація теплових пунктів. Регулювання температурного режиму в приміщеннях. Автоматизація систем вентиляції і кондиціонування повітря. Автоматизація систем газопостачання.
Рекомендована література: 
 1. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для вузов. (под редакцией Е.Г. Дудникова).-М.:Химия,1987, 368 с., ил.
 2. Шински Ф. Системы автоматического регулирования химико-технологических процессов. — М.: Химия, 1974.-336 с.
 3. Липатов П.Н. Типовые процессы химической технологии как объекта управления. — М.: Химия, 1983, 319 с.
 4. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. — М.: Высш. шк., 1982. — 320 с.
 5. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация процессов в химической промышленности. — М.: Химия, 1985. — 350 с.
 6. Стенцель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв: Навч. посібник.-К.: ІСДО, 1995. — 360с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (75%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська