Автоматизація інженерно-геодезичних вишукувань

Код модуля: 
ІГД_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 126 год. Лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., модуль — 4 год. Всього аудиторних — 32 год., самостійна робота — 94 год.
Лектори: 
доцент, к. т. н. Янків-Вітковська Л. М.
Результати навчання: 
Формування в студентів знань, вміннь та навиків для їх кваліфікованої участі в процесах інженерно-геодезичних вишукувань, оволодіння методологією і способами для автоматизації цього процесу із урахуванням вимог сучасного технічного забезпечення. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти прилади і інструменти, що застосовують для автоматизації процесу інженерно-геодезійних вишукувань, технології, які автоматизують процес, принципи автоматизації різноманітних геодезичних задач;
 • вміти застосовувати вивчені методики і технології для розв’язання поставлених задач для автоматизації інженерно-геодезичних вишукувань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інженерно-геодезичні вишукування,
 • Інженерна геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Необхідність автоматизації інженерно-геодезичних вишукувань (АІГДВ). Прилади і інструменти для автоматизації інженерно-геодезичних вишукувань. Принципово нові конструкції приладів. Перетворення інформації в цифрову. Класифікація перетворювачів. Основні характеристики. Переваги і недоліки. Технології для автоматизації інженерно-геодезичних вишукувань. (Системи збору і первинне опрацювання інформації. Документи, система умовних знаків. Алгоритми опрацювання різних геодезичних задач). Системи збору і первинне опрацювання інженерно-геодезичної інформації в інших країнах. Технічне та математичне забезпечення. Способи збору інформації. Опрацювання інформації. Автоматизація відтворення рельєфу. Моделювання і графічне відтворення. Моделі рельєфу. Принципи побудови сітки автоматизованих інтегрованих систем інженерно-геодезичного призначення. Інформаційно-пошукова система, банк даних. Багаторівнева структура автоматизованої інтегрованої системи геодезичного призначення. Збереження інформації. Інформаційно пошукова мова (ІПМ) геодезичного призначення. Типи, загальні вимоги, структура, завдання ІПМ. Структура інформаційних масивів. Принципи побудови інформаційного фонду системи. Логічна структура інформаційних масивів. Принципи побудови інформаційно-пошукової системи. Структура інформаційних масивів. Новітні технології для використання в задачах АІГДВ. Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду.л
Рекомендована література: 
 1. Геодезия. под ред. В. П. Савиних и В. Р Ященко. М., «Недра», 1991 г.
 2. Navigations by B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat and M. Wieser. Springer-Verlag, Wien-New-York.
 3. Hoffman-Wallenhof B, Lichtenegger H, Collins J (2001): GPS — teory and practice, 5th edition. Springer, Wien.
 4. Брикін П. А. Економіка, організація і планування топографо-геодезичних робіт: Навчальний посібник. — М.: «Недра», 1988. — 295 с.
 5. Планування і управління топографо-Лебідь, 2004. — 522 с.
 6. Інструкція з топографічного знімання в масштабах і :5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500. (ГКНТА-2.04-02-97).
 7. Інструкція з нівелювання І, II, Ш, IV класу. М.: «Недра», 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 38 і 47 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська