Автоматика та телемеханіка електроенергетичних систем

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Баран Петро Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • призначення, функції та властивості основних видів автоматики електроенергетичних систем (ЕЕС);
 • основні принципи виконання та узгодження роботи пристроїв автоматики;
 • призначення та функції телемеханіки;
 • принципи виконання систем телемеханіки та їх функціональних вузлів;
вміти:
 • розробляти принципові схеми основних систем автоматики ЕЕС;
 • розраховувати параметри спрацювання пускових органів пристроїв автоматики;
 • вибирати засоби телемеханіки для об’єктів ЕЕС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Проектування підстанцій і ліній електричних мереж
кореквізити:
 • Технологічні режими об’єктів електроенергетичних систем.
 • Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами.
Зміст навчального модуля: 
Призначення, принципи виконання, вимоги до пристроїв автоматики ЕЕС. Автоматичне ввімкнення синхронних машин та частин ЕЕС. Автоматичне повторне ввімкнення. Автоматичне ввімкнення резервного живлення та електроустаткування. Автоматичне частотне розвантаження. Телемеханіка в електричних системах та системи пересилання даних.
Рекомендована література: 
 1. Букович Н.В. Автоматика електроенергетичних систем: Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1998. — 280 с.
 2. Голота А.Д. Автоматика в електроенергетичних системах: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2006. — 367 с.
 3. Под редакцией В.Л.Козиса и Н.И.Овчаренко Автоматика электроэнергетических систем. Учебн. пособие для вузов. — М:, «Энергоиздат», 1981. — 480 с.
 4. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс / Назаров А.В. и др. — СПб.: Наука и техника, 2007. — 672 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 20%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська