Автоматика колісної техніки

Код модуля: 
КГТ_ХХХХ_С04
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 (кредитів СКТС — 4,5); аудиторних годин — 80 (лекції — 48, практ. — 32).
Лектори: 
д. т. н., доцент Крайник Любомир Васильович
Результати навчання: 
  • Знати принципи функціонування і діагностики основних автоматичних систем двигунів, трансмісії, гальм, підвіски, основні напрями і перспективи розвитку автоматичних систем, основні положення теорії автоматичного правління.
  • Вміти проводити необхідні розрахунки по вивченню програми роботи автоматичних систем автомобілів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Конструкція автомобілів і тракторів.
  • Конструкція та динаміка ДВЗ.
Зміст навчального модуля: 
Автоматичні системи двигунів внутрішнього згоряння, автоматичні трансмісії, системи автоматизації шасі, автоматизація гальм, автоматика підвіски.
Рекомендована література: 
  1. Соснин Д. А. Автроника. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легкових автомобилей; Учебное пособие. М.: СОЛОН — Р, 2001, 27 с.
  2. Аврамов В. П., Александров Б. Е.. Основи автоматики транспортних машин. — Київ.: Вища школа, 1988. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: (30 %) практичні заняття.
  • Підсумковий контроль: (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська