Автоматика електроенергетичних систем

Код модуля: 
ЕСМ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Равлик Олександр Михайлович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: необхідні пристрої автоматики для об'єкту енергосистеми, принципи виконання та розрахунки уставок пускових реле пристроїв автоматики, принципи узгодження систем автоматики з релейним захистом та регуляторами об'єктів енергосистем, принципи кодування та квантування інформації, забезпечення завадостійкості сигналів для їх пересилання на відстань, принципи виконання систем телемеханіки та їх функціональних вузлів
 • вміти: розробляти принципові схеми різноманітних систем автоматики; вміти вибрати необхідні пристрої телемеханіки для забезпечення інформацією диспетчерських пунктів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія автоматичного керування.
 • Теоретичні основи електротехніки.
 • Промислова електроніка та перетворювальна техніка.
 • Електричні машини.
 • Електричні системи та мережі.
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
Зміст навчального модуля: 
Класифікація автоматичних пристроїв електро¬енергетичних систем. Автоматичне керування оперативними перемиканнями та телемеханічне керування об'єктами електроенергетичних систем. Автоматичне ввімкнення синхронних машин та частин енергетичних систем. Автоматичне повторне ввімкнення. Автоматичне ввімкнення резервного живлення та обладнання. Автоматичне частотне розвантаження енергосистем. Телемеханіка в електричних системах та системи пересилання даних. Автоматизовані системи керування.
Рекомендована література: 
 1. Букович Н.В. Автоматика електроенергетичних систем: Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1998. — 280 с.
 2. Голота А.Д. Автоматика в електроенергетичних системах: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2006. — 367 с.
 3. Дроздов А.Д., Засыпкин А.С., Аллилуев А.А. Автоматизация энергетических систем. Учеб. пособие для студентов энергетических специальностей вузов. М:, «Энергия», 1977. — 44 с.
 4. Под редакцией В.Л.Козиса и Н.И.Овчаренко. Автоматика электроэнергетических систем. Учебн. пособие для вузов. — М:, «Энергоиздат», 1981. — 480 с.
 5. Барзам А.Б. Системная автоматика. 4-е изд. перераб. и доп. — М:, Энергоатомиздат, 1989. — 446 с.
 6. Бурденков Г.В., Малышев А.И, Автоматика, телемеханика и передача данных в энергосистемах. Учебн. для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. — М:, «Энергия», 1978. — 344 с.
 7. Тутевич В.Н. Телемеханика. Учеб. пособие для вузов. М:, «Энергия», 1973. — 384 с.
 8. Забегалов В.А., Орнов В.Г., Семенов В.А. Автоматизированые системы диспетчерского управления в энергосистемах. — М.: Энергоатомиздат. 1984. — 264 с.
 9. Самсонов В.С. Автоматизированные системы управления. — М.: Высш. школа. 1985. — 144 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт – РГР), самостійна робота студентів.
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен на підставі модульних контролів за результатами поточного контролю (ПК) та контрольних заходів (КЗ):
 • поточний контроль — 40%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 24%, тематичний контроль знань — 6%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%
 • контрольні заходи — 60%, у т.ч. КЗ1 — 30%, КЗ2 — 30%
Мова навчання: 
українська