Автоматичні системи керування електротехнічними об’єктами

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практ. зан. — 0)
Лектори: 
к.т.н., доц., Гоголюк Петро Федорович
Результати навчання: 
знати: теоретичні засади розроблення та проектування автоматичних систем керування (АСК) електротехнічними об’єктами (ЕО) електропостачальних систем (ЕПС); уміти: розробляти принципові, функціональні та структурні схеми АСК ЕО й досліджувати якість процесів керування АСК ЕО.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: теорія автоматичного керування;
  • кореквізити: магістерська кваліфікаційна робота.
Зміст навчального модуля: 
Концептуальні засади будови автоматичних систем керування електротехніч¬ними об’єктами електропостачальних систем. Принципи автоматичного керування електротехнічними об’єктами. Класифікація АСК ЕО. Стійкість лінійних АСК ЕО. Алгебричні та частотні критерії стійкості лінійних АСК ЕО. Області стійкості. Метод Д-розбиття. Нелінійні АСК ЕО. Стійкість нелінійних АСК ЕО. Методи аналізу стійкості нелінійних АСК ЕО. Дискретні та цифрові АСК ЕО. Стійкість дискретних АСК ЕО. Якість процесів керування в лінійних дискретних АСК ЕО. Автоматичні системи керування електричними двигунами. Комп’ютерні методи та засоби аналізу й синтезу АСК ЕО.
Рекомендована література: 
  1. Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М. Теорія автоматичного керування. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009. — 280 с.;
  2. Микропроцессорные системы автоматического управления/В.А. Бесекерский, Н.Б. Ефимов, С.Н. Зиатдинов и др.: Под общ. ред. В.А. Бесекерского. — Л.: Машиностроение,1988. — 365 с.;
  3. Ротач В.В. Теория автоматического управления. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — 396 с.;
  4. Лукас В.А. Теория управления техническими системами. — Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2002. — 675 с.;
  5. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы. — СПб.: Питер, 2006. — 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: РГР, контрольні заходи (30%).
  • Підсумковий контроль: екзамен (70%).
Мова навчання: 
українська