Автоматичні системи керування електропобутовою технікою

Код модуля: 
ЕМА_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 60 (лекції — 40, лаб. заняття — 20)
Лектори: 
к.т.н., доцент, Копчак Богдан Любомирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати принципи побудови систем автоматичного керування електропобутових пристроїв; типові схеми керування та пристрої автоматики електропобутових пристроїв; принципи побудови fuzzy-logic регуляторів; принципи побудови нейрорегуляторів;
 • уміти проаналізувати роботу електропобутового приладу; синтезувати систему керування електропобутовим приладом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • обчислювальна техніка та алгор. мови,
 • сучасні технології та конструкції ЕПТ,
 • інженерне проектування ЕПТ,
 • електропобутова техніка
Зміст навчального модуля: 
 • Основні структури систем автоматичного керування. Принципові схеми систем керування та пристрої автоматики побутових холодильників та пральних машин. Кінематичні схеми та режими навантаження. Характеристики ЕМП. Системи керування частотою обертання двигунів постійного та змінного струму. Схеми пуску та реверсу електродвигунів. Математичні основи нечіткої логіки.
 • Структура та основи проектування нечітких регуляторів. Системи керування побудовані на принципах нечіткої логіки. Застосування нейронних мереж в системах керування. Типи нейромереж, що використовуються в системах керування динамічними об’єктами та способи їх навчання. Нейро-фаззи регулятори. Структура нейромережі для розв’язування задачі автоматичного проектування нечіткого регулятора. Програмне забезпечення для проектування та реалізації нечітких регуляторів
.
Рекомендована література: 
 1. Лир Э.В., Петко И.В. Электробытовые машины и приборы: Справочник. 2-е изд. перер. и доп. —К:Техника, 1990 —270 с.
 2. Ференц Одони. Электроника в нашем доме/ Перевод с венг. И.М. Степановой: -М.: Энергоатомиздат, 1988 —176 с.
 3. Лепаев Д.А. Справочник слесаря по ремонту бытовых приборов и машин. — 5-е изд. —М.: Легпромиздат, 1988 — 272 с.
 4. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. -К: Либідь, 1997. −544 с.
 5. Osowski S. Sieci Neuronowe w ujeciu algorytmicznym. — WNT:Warszawa, 1996. — P. 342.
 6. Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Бытовые холодильники и морозильники: Справочник. —М.: Колос, 1998. — 631 с.
 7. Корякин-Черняк С.Л. Стиральные машины от А до Я. — СПб: Наука и техника, 2002. — 304 с.Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 1997. — 190 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контроль знань під час лабораторних занять.
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Мова навчання: 
українська