Автоматичне керування зварюванням

Код модуля: 
ЗВДВ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
 • знати принципи побудови та роботи систем автоматичного керування технологічними процесами при дуговому, контактному та електронно-променевому зварюванні;
 • вміти формувати на базі отриманих знань із автоматики та автоматизації зварювальних процесів зварних з’єднань із потрібними властивостями при найвищих техніко-економічних показниках.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
 • Джерела живлення;
 • Зварювання плавленням;
 • Зварювання тисненням;
супутні:
 • Проектування технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій.
Зміст навчального модуля: 
Автоматизація зварювальних процесів і комплексна автоматизація зварювального виробництва; системи автоматичного керування процесами зварювання та зварювальними установками; автоматизація процесів зварювання: дугового, електрошлакового, електронно-променевого, контактного; тиском, тертям, дифузійно-вакуумного та високочастотного.
Рекомендована література: 
 1. Дзюбик А. Р. Автоматичне керування зварюванням. — рукопис, 2009. — 240 с.
 2. Автоматичне керування електрозварювальними процесами і установками. Навч. посібник / О.П.Бондаренко та інші / За ред. В.К.Лебедєва, В.П.Черниша. — К. : В.ш., 1994. — 391 с.
 3. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при сварке: учебное пособие. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції заняття, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (30%, захист лабораторних та практичних робіт).
 • Підсумковий контроль: ( 70%, іспит).
Мова навчання: 
українська