Автомати та автоматизовані лінії пакування (частина 2)

Код модуля: 
МАМ_8016_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 64 (лекц. — 32; практ. — 32); сам. роб. — 41 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шоловій Юрій Петрович
Результати навчання: 
  • Знати теоретичні основи: класифікацію автоматів та автоматизованих ліній; принципи їх побудови; особливості конструкцій в залежності від властивостей продукту пакування та пакувальних матеріалів; способи компонування автоматичних та автоматизованих ліній пакування; нестандартне обладнання, яке використовується у складі автоматичних ліній пакування; методи розрахунку елементів автоматизованих та автоматичних ліній пакування; методики розрахунку продуктивності пакувальних автоматів та автоматизованих ліній.
  • Вміти: правильно проаналізувати стан продукту пакування та вимоги технологічного процесу; розробити оптимальний технологічний процес пакування в умовах автоматизованого виробництва; вибрати необхідні пакувальні автомати та нестандартне обладнання для компонування лінії пакування; запропонувати оптимальний варіант компонування автоматичної лінії пакування конкретного виробу; здійснювати розрахунки елементів автоматизованих ліній пакування; проектувати нестандартне обладнання автоматизованих ліній пакування для штучних виробів, сипких матеріалів, в’язких речовин та рідин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Обладнання для дозування матеріалів
  • Обладнання для виготовлення упаковок
  • Пакувальне обладнання
  • Технологія пакування та зберігання пакованої продукції.
Зміст навчального модуля: 
Автоматизоване обладнання для створення транспортних пакетів; контейнеризація перевезень вантажів; автоматизовані лінії розливання та закупорювання харчових рідин у скляну тару.
Рекомендована література: 
  1. Пальчевський Б.О. Автоматизація технологічних процесів. Львів, Світ, 2007. – 390 с.
  2. Гавва О.М., Безпалько А.П., Волчко А.І., Кохан О.О. Пакувальне обладнання. Підручник. Київ: ІАЦ «Упаковка», 2010. - 744 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25 %, захист індивідуальних завдань).
  • Підсумковий контроль (75 %, іспит).