Авто-товарознавча експертиза

Код модуля: 
КПП_8028_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції- 32, практ. — 16 ), сам. роб. — 57.
Лектори: 
к.х.н., асист. Гончар Н.Б.
Результати навчання: 
 • Знати наукові засади судової авто-товарознавчої експертизи;
 • Знати предмет, об’єкти та завдання авто-товарознавчої експертизи;
 • Знати загальні правила визначення вартості транспортних засобів, їх вузлів і деталей;
 • Знати загальні положення методики проведення авто-товарознавчої експертизи;
 • Вміти визначити ринкову вартість дорожніх транспортних засобів та їх складових;
 • Вміти визначити вартість відновлювального ремонту автомототранспортних засобів;
 • Вміти визначити моральний збиток після ДТП;
 • Вміти визначити амортизовану балансову вартість автомобіля;
 • Вміти визначити ціну запасних частин;
 • Вміти визначити розмір втрати товарної вартості;
 • Вміти визначити відповідність розрахунків витрат на відновлення автомототранспортних засобів діючим нормативним документам
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • криміналістика
Зміст навчального модуля: 
 • Транспортні засоби та їхні складові як об’єкти дослідження авто-товарознавчої експертизи
 • Методичні підходи і методи оцінки дорожніх транспортних засобів
 • Вимоги до оцінки дорожніх транспортних засобів та викладення її результатів
 • Технічний огляд дорожнього транспортного засобу
 • Ідентифікація дорожнього транспортного засобу
 • Визначення вартості дорожніх транспортних засобів
 • Визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику дорожнього транспортного засобу
 • Порядок проведення судової авто-товарознавчої експертизи
 • Проведення авто-товарознавчої оцінки транспортних засобів
Рекомендована література: 
 1. Шевцов С. О. Розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод / С. О. Шевцов, К. В. Дубонос. — Харків: Факт, 2003. — 199 с.
 2. Туренко А.Н., Клименко В.И., Сараев A.B. Автотехническая экспертиза: Учебное пособие. — Харьков: ХНАДУ, 2007. — 156 с.
 3. Н.І. Клименко Судова експертиза. Навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007 — 528с.
 4. Сумець О. М., Голодний В. Ф. Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: автотехнічна експертиза: Навч. посіб. — К.: «Хай-Тек Прес», 2008. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська