Аудіовізуальна журналістика

Код модуля: 
ЖЗМК_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 42 (лекцій — 28, практ. зан. — 14)
Лектори: 
старший викл., канд. філол. н. Гарматій О.В.
Результати навчання: 
знати:
 • структуру сучасних телерадіостудій;
 • етапи виробництва творчої продукції на телерадіостудіях;
 • загальні принципи організації роботи на телерадіостудіях;
 • жанрову палітру, яку використовують в теле- та радіожурналістиці;
 • функціональні обов’язки творчих працівників радіо і телебачення;
 • особливості технічної бази і нових цифрових технологій, які застосовують на телебаченні, радіо;
 • методи і технологію підготовки медіа продукту в різних знакових системах (вербальній, аудіо-, відео-,фото-,графіку).
вміти:
 • використовувати основні жанри теле- та радіожурналістики;
 • складати теле- та радіосценарій як першооснову передачі;
 • застосовувати принципи художньо-технічного оформлення відео та радіо матеріалів;
 • застосовувати в професійній роботі цифрові та ІТ технології, цифрову техніку;
 • користуватися програмним забезпеченням, необхідним для створення, опрацювання тексту, візуальної, аудіо-, аудіовізуальної інформації;
 • користуватися цифровими пристроями передачі та обміну текстової, графічної, аудіо-, аудіовізуальної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вступ до журналістики
 • Сучасна техніка ЗМІ
 • Комп’ютерні технології в ЗМІ
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття аудіовізуальної журналістики, її види (традиційне телебачення, телебачення в Інтернеті), особливості, місце аудіовізуальних ЗМІ в системі ЗМК.
 • Функції аудіовізуальної журналістики: інформаційна, регулятивна, управлінська, виховна, гедоністична, ідеологічна, рекламна, контролююча, просвітницька, культурологічна, інтегративна, організаційна, освітня, рекреативна.
 • Зародження і розвиток тележурналістики в Україні. Сучасна тележурналістика та її різновиди.
 • Особливості журналістської роботи на телебаченні. Визначальні чинники роботи тележурналіста. Різновиди роботи журналіста в кадрі. Робота редактора, робота телеоператора.
 • Інформаційна тележурналістика та її специфіка. Інформаційні тележанри (телехроніка, телезвіт, телеінтерв’ю, телерепортаж, прес-конференція), особливості підготовки новинних телеінформації, телесюжетів.
 • Телевізійна аналітика. Види аналітичних телепередач. Аналітичні тележанри (телеогляд, критика, коментар, диспут, кореспонденція, публіцистичні замітки, публіцистичні коментарі).
 • Телевізійна публіцистика. Поняття, види телевізійної публіцистики. Жанри телевізійної публіцистики: зарисовка, нарис, есе. Телегумор і сатира, їх особливості і жанри.
 • Телевізійний документальний фільм. Його сценарій, види створення. Сценарист у творчій групі. Робота сценариста після зйомки.
 • Телемости як групова телекомунікація, їх види, підготовка і проведення в Україні і закордоном. Прямий ефір на телебаченні. Його підготовка й особливості.
 • Журналістські професії на телебаченні: телеоператор, редактор (продюсер), телерепортер, телеінтерв’юєр, телекоментатор, телеоглядач, ведучий теленовин, теледиктор, шоу-мен, телемодератор.
Рекомендована література: 
 1. Волынец М. М. Профессия: оператор: Учеб. пособие для студентов вузов / М.М. Волынец. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 184 с. — (Серия «Телевизионный мастер-класс»). Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/ Volinez.rar
 2. Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и журнала: Учеб. пос. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 215 с.: цв.вкл. Электронный доступ: http:// www.25a.ru/ttsmi/Galkin_Tehnika.rar
 3. Дронов В. А.PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 448 с : ил. Электронный доступ: http:// www.25a.ru/ttsmi/dronov_php_mysql_i_dreamweaver_mx_2004.rar
 4. Завгородний В. Adobe InDesign CS3. Изд-во: Питер, 2008.- 480 с. Электронный доступ: http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/126835/Zavgorodniii_- _Adobe_InDesign_CS3.html
 5. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа: Учеб. пособие / Кыргыз.-Рос. Слав. ун-т. — Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001. — 160 с.: табл. Электронный доступ: http:// www.25a.ru/ttsmi/Kniazev.zip
 6. Радиожурналистика / под ред. А.А. Шереля. — М.: МГУ, 2000. Электронный доступ: http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
 7. Радиовещательные технологии: создай свое радио (Полезные статьи). Электронный доступ: http://www.radiostation.ru/sitemap.html
 8. Тулупов В.В. Техника и технология СМИ. Дизайн периодических изданий: Курс лекций. — Воронеж: Кварта. 2005. — 119 с. Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/
 9. Утилова Н.И. Монтаж. Учебное пособие для студентов вузов.- Изд-во «Аспект-Пресс», 2004. — с. 171. Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/Utilova_montag.rar
 10. Adobe Premiere Pro : [Пер. с англ.]. — [М.] : Изд-во ТРИУМФ, [2004]. — 512 с. : ил. — (Серия «Официальный учебный курс»). Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/ 054927_6AC50_adobe_oficialnyy_uchebnyy_kurs_po_adobe_premiere.rar
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік
 • поточний контроль (40%)
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська