Атомна і ядерна фізика

Код модуля: 
ІМПФ_6026_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 144 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); аудиторні заняття 64 год. (лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 32 год.).
Лектори: 
докт. фіз.-мат. наук проф.. Лукіянець Богдан Антонович.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • засвоїти явища, їх опис, тенденції такої важливої галузі фізики як атомна та ядерна фізика Це створить передумови для успішного засвоєння студентом подальших спеціальних курсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна фізика, математичний аналіз, диференціальне та інтегральне числення
Зміст навчального модуля: 
Будова, енергетичні рівні і спектри атома. Статистині властивості атомного ядра. Радіоактивність. Джерела та методи реєстрації частинок і y-квантів через речовину. Ядерні реакції. Поділ атомних ядер. Деякі питання астрофізики. Елементарні частинки.
Рекомендована література: 
  1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. т. 5, ч.1, 2. М.: Наука, 1989
  2. Савельев И.В. Курс общей физики . т.3. М.: Наука, 1971, 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1987, 1989
  3. Р.Поль. Оптика и атомная физика. М.: Наука, 1979
  4. Иродов И.Е. . Сборник задач по атомной и ядерной физике. М.: Энергоатомиздат, Атомиздат. 1971, 1976, 1984.
  5. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. М.: Наука, 1982, 1988
Форми та методи навчання: 
лекційні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на практичних заняттях, виступи на семінірах;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська