Архівознавство

Код модуля: 
СКІД_6010_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних 64 (32 — лекцій, 32 — семінарських занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. і. н., старший викладач Морушко Олександр Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • історію архівної справи в Україні;
 • систему архівних установ;
 • структуру Національного архівного фонду України;
 • організацію роботи архівів;
 • класифікацію архівних документів;
 • архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів;
 • умови забезпечення збереженості документів;
 • шляхи автоматизації архівної справи;
 • форми використання архівних документів;
 • архівну евристику.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Історія української культури,
 • Діловодство.
Зміст навчального модуля: 
Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Історія архівної справи в Україні. Архівна система та мережа архівних установ. Національний Архівний Фонд (НАФ) України, його структура. Організація роботи архівів. Класифікація архівних документів. Архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів. Забезпечення збереженості документів. Інформатизація в архівній справі. Використання архівних документів та архівна евристика.
Рекомендована література: 
 1. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. — К., 2001. — 316 с.
 2. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. — К., 1994. — 18 с.
 3. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення. Чинний від 1995. 07-01.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські знання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська