Архітектурні конструкції будівель і споруд

Код модуля: 
АК_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 72 год. (кредитів ЄКТС — 2) аудиторних 30 год. (лекційні заняття — 15 год., практичні — 15 год.
Лектори: 
Ст. викл. Лагуш В.П.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи проектування і принципи структурних частин будинку, їх значення і взаємозв'язок, принципи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних вирішень цивільних будинків, основи конструювання основних елементів і вузлів будинку, будівництва будинків у особливих умовах.
  • проектувати цивільні будинки, їх структурні частини, вирішувати об’ємно-планувальні і конструктивні задачі, конструювати основні елементи і вузли будинків, користуватися довідниковою і технічною літературою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • переквізити: інженерна графіка; будівельні матеріали та вироби; загальна фізика; теоретична механіка; будівельні конструкції; проектування будинків і споруд.
  • кореквізити: типологічний розвиток громадських будинків і споруд; теорія і практика проектування громадських будинків, реконструкція та модернізація архітектурних об’єктів.
Зміст навчального модуля: 
Проектувати цивільні будинки, їх структурні частини, вирішувати об’ємно – планувальні і конструктивні задачі, конструювати основні елементи і вузли будинків, користуватися довідниковою і технічною літературою
Рекомендована література: 
  1. Туполев М.С. й др. Конструкции гражданских зданий, — М.; Стройиздат, 1973.
  2. Шерешевський Й.А. Конструирование гражданских Москва «Архитектура — С» 2005р.
  3. Маклакова Т.Г. и др. Конструирование гражданских зданий. — М; Стройиздат, 1986.
  4. Дыхович Ю.А. и другие. Архитектурные конструкции. Книга І. Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. Москва. «Архитектура — С». 2006г.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%),
  • Підсумковий контроль (60%, залік).
Мова навчання: 
українська.