Архітектурне проектування житлового будинку середньої поверховості

Код модуля: 
АП_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 45 ( практ. зан. — 45)
Лектори: 
к. арх., доц. Гнесь Ігор Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні положення теорії житла, його еволюцію, особливості проектування житлового середовища для специфічних категорій мешканців і у специфічних умовах, методи теоретичного аналізу проектів житлових будинків
  • уміти застосовувати отримані знання у реальному проектуванні житлових об’єктів, у організації наукових досліджень житлового середовища, у виконанні управлінських функцій архітектора
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: основи містобудування
  • кореквізити: еволюція житла
Зміст навчального модуля: 
Розвиток форм житла від доісторичного часу до кінця ХХ ст., особливості українського народного житла, характер сучасного житла (планувальні особливості, конструкції, інженерне обладнання), екологічне орієнтоване житло, енергоощадне і енергодостатнє житло, економічні аспекти проектування житла
Рекомендована література: 
  1. Рубаненко Б.Р. Жилищное строительство в СССР. — М.: Стройиздат, 1988
  2. Архитектурное проектирование жилых зданий. — М.: Стройиздат, 1992.
  3. Агаян И.М., Маторин В.М. Жилой дом для индивидуального застройщика.- М.: Стройиздат, 1991.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): клаузури, поточний перегляд
  • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська