Архітектурне проектування за вибором (деталі дипломного проектування)

Код модуля: 
АП_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 36 (практ. зан. — 36)
Лектори: 
к.арх., доц.Грицюк Лариса Степанівна, к.арх., доц.Данчак Ігор Остапович, ст. викл. Якубовський В’ячеслав Броніславович ас.Пекарчук Оксана Петрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з
 • нати методи передпроектного аналізу, архітектурно-планувальні та конструктивні принципи формування екстер’єру та внутрішнього простору будівель і середовища в різних умовах довкілля, сучасні композиційні прийоми архітектурного формотворення, правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування
 • уміти використовувати вихідні дані до проекту та нормативні матеріали, формувати об’ємно-планувальну та архітектурно-композиційну структуру споруди, розробляти конструктивні вузли та деталі, володіти основними художніми і технічними засобами подачі проектних матеріалів, застосовувати сучасні програмні системи та технології для створення і обробки зображень та тривимірних моделей архітектурних об’єктів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: проектування інтер’єру, технологія архітектурно-проектного процесу
 • кореквізити: теорія і практика сучасних архітектурних форм
Зміст навчального модуля: 
Розробити об’ємно-планувальне та архітектурно-конструктивне вирішення інтер’єрів архітектурного об’єкту заданого функціонального призначення, обрахувати техніко-економічні показники, аргументувати проектну пропозицію у відповідних текстових матеріалах. В проекті слід продемонструвати соціальну відповідність, функціональну доцільність, раціональність основного задуму. Особливу увагу необхідно приділити розробці головної композиційної ідеї. Склад проекту: розріз поперечний або повздовжній з показом інтер’єрів та конструкцій, розгортки, плани, елементи, перспективи інтер’єру
Рекомендована література: 
 1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982.
 2. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д . — Киев.: Будівельник, 1990.
 3. Раннев В.Р. Интерьер. — М.: Высш. шк., 1987. — 232 с.
 4. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. — Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2009
 5. Яргина З.Н. Хачатрянц К.К. Социальные основы архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1990 — 343с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури
 • Підсумковий контроль (80%): графічна частина проекту (60%), пояснювальна записка (20%)
Мова навчання: 
українська