Архітектурне проектування за вибором (деталі дипломного проекту)

Код модуля: 
МБ_6009_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄСТС — 3) аудиторні години −36 (практ. зан. — 36)
Лектори: 
проф. Посацький Богдан Степанович, доц. Русанова Ірина Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • загальні положення методики проектування громадських будинків;
 • основи нормування габаритів громадських будинків;
 • основні характеристики функціональної побудови громадських будинків;
 • сучасні способи планування громадських будинків;
 • основи композиційної побудови громадських будинків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія архітектури, архітектура будівель і споруд
 • кореквізити: архітектурні конструкції, будівельні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Практичне (проектне) застосування теоретичних основ проектування громадських будинків. Методика проектування громадського будинку
Рекомендована література: 
 1. Лінда СІ. Основи проектування громадських будинків. Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009.
 2. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. -К.будівельник, 1995.
 3. Архитектурное проектирование общественньїх зданий и сооружений. Учебник. Изд.
 4. второе./ Под ред. И.Е. Рожина и А.И. Урбаха. — М.: Стройиздат, 1985.
 5. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст..). — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007
.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль: ПК - 30 %; ЗК - 70 %.
Мова навчання: 
українська