Архітектурне проектування за темою дипломного проекту

Код модуля: 
МБ_6032_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄСТС — 3) аудиторні години — 36 (практ. зан. — 36)
Лектори: 
проф. Посацький Богдан Степанович, доц. Русанова Ірина Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • загальні положення методики містобудівного проектування.
 • основні характеристики громадських центрів у містах;
 • ознаки і характеристики громадських центрів житлових утворень;
 • сучасні способи розпланування громадських центрів;
 • основи функціональної організації громадських центрів;
 • засади просторової організації транспортного і пішохідного руху у громадських центрах;
 • прийоми формування просторової композиції громадських центрів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія містобудування, основи містобудування, типологія громадських будинків
 • кореквізити: ландшафтна архітектура, інженерна підготовка території
Зміст навчального модуля: 
проектне застосування теоретичних основ формування громадських центрів у міських поселеннях. Методичні основи проектування громадських центрів.
Рекомендована література: 
 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997.
 2. Кучерявий В.О. Урбоекологія: Підручник.- Львів: Світ, 1999.
 3. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне та просторове планування: Навч. посібн.. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010.
 4. Лінда СІ. Основи проектування громадських будинків. Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009.
 5. Посацький Б.С. Формування архітектурного образу міста. Навч. посібн. -К.:ІСДО, 1993.
 6. Містобудування. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене/ За ред. Т.Ф. Панченко. — К.: Укрархбудінформ, 2006.
 7. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Навч. Посібник. Львів, Растр-7, 2009.
 8. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. -К.будівельник, 1995.
 9. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст..). — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль: ПК - 30 %; ЗК - 70 %.
Мова навчання: 
українська