Архітектурне проектування (спецпредмет)

Код модуля: 
МБ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 36 (практ. зан. — 36)
Лектори: 
проф. Посацький Богдан Степанович, доц. Русанова Ірина Василівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методи передпроектного аналізу, архітектурно-планувальні та конструктивні принципи формування екстер’єру та внутрішнього простору будівель і середовища в різних умовах довкілля, сучасні композиційні прийоми архітектурного формотворення, правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування
  • уміти використовувати вихідні дані до проекту та нормативні матеріали, формувати об’ємно-планувальну та архітектурно-композиційну структуру споруди, розробляти конструктивні вузли та деталі, володіти основними художніми і технічними засобами подачі проектних матеріалів, застосовувати сучасні програмні системи та технології для створення і обробки зображень та тривимірних моделей архітектурних об’єктів, виготовляти макет архітектурного об’єкту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: проектування інтер’єру, технологія архітектурно-проектного процесу
  • кореквізити: теорія і практика сучасних архітектурних форм
Зміст навчального модуля: 
Розробити містобудівельне, об’ємно-планувальне та архітектурно-конструктивне вирішення архітектурного об’єкту заданого функціонального призначення, обрахувати техніко-економічні показники, аргументувати проектну пропозицію у відповідних текстових матеріалах. В проекті слід продемонструвати соціальну відповідність, функціональну доцільність, раціональність основного задуму. Особливу увагу необхідно приділити розробці головної композиційної ідеї. Склад проекту: макет; пояснювальна записка
Рекомендована література: 
  1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982.
  2. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
  3. Раннев В.Р. Интерьер. — М.: Высш. шк., 1987. — 232 с.
  4. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. — Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2009
  5. Яргина З.Н. Хачатрянц К.К. Социальные основы архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1990 — 343с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%): пояснювальна записка (20%), макет (80%)
Мова навчання: 
українська