Архітектурне проектування (Сакральна споруда)

Код модуля: 
АП_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 105 (кредитів ЄКТС – 3,5), аудиторні години – 45 (пр. зан. – 45)
Лектори: 
к. арх., доц. Іваночко Уляна Ізяславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретичні засади проектування сакральних споруд, основні принципи їх проектування, сакральні поняття і терміни
 • уміти професійно і грамотно використовувати набуті знання у курсовому проектуванні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
 • кореквізити: історія архітектури та містобудування
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи проектування сакральних споруд, особливості храмобудування у православ’ї та католицизмі, методика поетапної розробки і виконання проекту храмової будівлі, розробка інтер’єру церкви
Рекомендована література: 
Байрон Эрхарт Г. Религиозные традиции мира. Т.1. Христианство. — М., 1996.
 1. Безродний П.П. Архітектурні терміни. — К., 1993.
 2. ВСН-45-86. Культурно-зрелищные учреждения. — М.: Стройиздат, 1989.
 3. Державні будівельні норми України. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. — К.: Мінбудархітектури України, 2000.
 4. Довтанюк І.І. Архітектура українських церков. — Львів, 1997.
 5. Криворучко Ю.І. Церковна архітектура: Методичні матеріали. — Львів, 1997
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська