Архітектурне проектування по темі дипломного проекту

Код модуля: 
ДАС_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 36 (практ. зан. — 36)
Лектори: 
доц. Яців М.Б., доц. Джигіль Ю.Є., ст. викл. Пестрій І.М., ст. викл. Кубай Р.М., ст. викл. Шуляр В.А., ст.. викл. Ягольник М.В., асист. Копиляк І.М., расист. Іванов-Костецький С.О., асист. Богданова Ю.Л., доц. Ковальчук Х.І., асист. Ярема Д.М., асист. Черпінська І.С
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
 • знати: основи проектування, на базі яких ведеться процес планування архітектурного середовища.
 • вміти: використовуючи сучасні засоби дизайну фахово запроектувати архітектурне середовище.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Засвоєння змістових модулів:
 • архітектурні конструкції,
 • типологія архітектурного середовища,
 • архітектурне проектування,
 • концептуальне проектування,
 • методи передпроектного аналізу,
 • наукові дослідження в ДАС,
 • основи технічної естетики.
Зміст навчального модуля: 
<
 • strong>Мета викладання полягає в ознайомленні студентів з архітектурно-дизайнерською типологією; розкритті принципів організації відкритих архітектурних просторів; розкритті принципів організації інтер`єрних архітектурних просторів; ознайомленні з специфічними системами та випадками формування архітектурного середовища; набутті навичок практичного використання засобів формування архітектурного середовища.
 • Зміст: ознайомлення з сучасними концепціями розвитку архітектурного середовища та його проектування; розкриття специфіки структури, організації та управління в архітектурно-художній діяльності; отримання відомостей та набуття навичок у використанні нових методів та засобів архітектурно-дизайнерського проектування.
Рекомендована література: 
 1. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. — М.: Стройиздат, 1977. — 126 с.
 2. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. — М.: Мир, 1976. — 263 с.
 3. Зосимов Пространственная организация города(Модуль в планировочной структуре). -М.:Стройиздат, 1976. −118 с.
 4. Иконников А.В. Искусство, среда, время: Эстетическая организация городской среды. — М.: Сов. Художник, 1985. — 334 с.
 5. Коротковский А.Э. Архитектурно-пространственная среда как эстетико-информативная система. — Сб. ст.: Вопросы архитектурной композиции городской застройки. — М., 1975. — С. 4-60.
 6. Крашенинников А.В. Жилые кварталы. — М.: Высш. шк., 1988. — 87 с.
 7. Посохин М.В. Архитектура окружающей среды. — М.: Стройиздад, 1989. — 247 с.
 8. Пруцын О.И., РымашевскийБ., БорусевичВ. Архитектурно-историческая среда. —М.:Стройиздат, 1990.—408с.
 9. Раннев В.Р. Интерьер. — М.: Высш. шк., 1987. — 232 с.
 10. Рудницький А.М. Архiтектурна композицiя у мiстобудiвництвi. — Львов, 1974. — 57 с.
 11. Краткий справочник архитектора / под ред. Ю. Н. Коваленко.- Киев.: Будівельник, 1975.
 12. Кринский В.Ф., Колбин В.С., Ламдов И.В. и др. Введение в архитектурное проектирование.- Москва: Стройиздат, 1974.
 13. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 14. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
 15. Лебедев А.А., Пюрвеев Д.Б. Опыт жилищного строительства в особых природних условиях, обзор, — ЦНТИСА: 1978.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська