Архітектурне проектування (Офіс з паркінгом у міському середовищі)

Код модуля: 
АП_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 45 (пр. зан. – 45)
Лектори: 
к. арх., доц. Іваночко Уляна Ізяславівна, ст.викл.Якубовський В’ячеслав Броніславович, ст.викл.Лучко Лариса Іванівна, ас.Бардецький Іван Ярославович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретичні засади проектування офісних споруд, основні принципи розробки функціонального, образного та об’ємно-просторового вирішення, містобудівні поняття і терміни
 • уміти професійно і грамотно використовувати набуті знання у курсовому проектуванні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
 • кореквізити: основи містобудування
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи проектування офісних споруд, основні принципи розробки функціонального, образного та об’ємно-просторового вирішення, розробка інтер’єру офісного приміщення
Рекомендована література: 
 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.- К.: Наукова думка, 1997.
 2. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. — К.: Будівельник, 1995.
 3. Містобудування. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене/ За ред. Т.Ф. Панченко. — К.: Укрархбудінформ, 2006.
 4. Лінда С.І. Основи проектування громадських будинків. Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009.
 5. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. Учебник. Изд. второе./ Под ред. И.Е. Рожина и А.И. Урбаха. — М.: Стройиздат, 1985.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська