Архітектурне проектування однородинного будинку

Код модуля: 
АП_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 45 (практ. зан. — 45)
Лектори: 
ст. викл. Якубовський В’ячеслав Броніславович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи проектування житла з урахуванням природного довкілля, фактори, що впливають на його формування
  • уміти використовувати сучасні архітектурно-планувальні, конструктивні, композиційні прийоми при проектуванні житла
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: архітектурне проектування, проектна графіка, архітектурна графіка
  • кореквізити: архітектурне кольорознавство
Зміст навчального модуля: 
Проектування однородинного житлового будинку у складі невеликої житлової групи. Склад проекту: плани, фасади, перетини, генплан житлової групи, генплан ділянки, перспектива
Рекомендована література: 
  1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982.
  2. Архитектурное пректирование жилых зданий: Учебник. — М.: Архитектура-С, 2006. — 290 с.
  3. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навч. посібник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 111 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): клаузури
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська