Архітектурне проектування (на стадії робочого проекту)

Код модуля: 
МБ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 45 (пр.зан. — 45)
Лектори: 
доц. Шульга Геннадій Михайлович.; доц. Соснова Надія Степанівна
Результати навчання: 
В результаті практичних занять з дисципліни фахівець повинен знати:
 • методику проектування таких основних структурних елементів міста як житловий квартал (комплекс), житловий район;
 • вміти, згідно ДБН України запроектувати генеральний план житлового кварталу (комплексу), житлового району та виконати робочі креслення об’єкту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія містобудування та архітектури
 • кореквізити: основи містобудування
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи роботи над генеральним планом міста та його елементами: житловими кварталами, житловими районами. Функціональне зонування території житлової одиниці та розрахунок об’єктів сервісної інфраструктури, згідно перспективної чисельності населення . Методичні основи виконання робочої документації.
Рекомендована література: 
 1. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. — Київ, 2002
 2. Нойферт Э. Строительное проектирование (пер. с нем. К.Ш.Фельдман, Ю.М.Кузьмина. Ред. З.И.Эстров и Е.С.Раева — 2-е изд. — М.: Стройиздат, 1991. — 392 с.
 3. Посацький Б.С. Реконстукція сформованих міст. Навч. пос. Львів. 1985. 75 с.
 4. В.Крогиус. Градостроительство на склонах. Москва. Стройиздат, 1990.
 5. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская Хартия. — Москва. — 1976. 135 с.
 6. Містобудування. Довідник проектувальника / За ред. Т.Ф. Панченко. — К.: Укрархбудінформ, 2001.-192 с.
 7. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст: Навч. посібник. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — 244 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): практичні роботи № 1, № 2
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): КР
Мова навчання: 
українська