Архітектурне проектування на стадії робочого проекту

Код модуля: 
ДАС_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4 ) аудиторні години — 45 (пр. зан. — 45)
Лектори: 
проф., доктор арх. Проскуряков В.І., ст. викл. Кубай Р.М., асист. Богданова Ю.Л.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • містобудівні та архітектурні особливості проектування громадських будівель;
 • функціонально-просторові основи організації інтер’єрів громадських будівель різного призначення;
 • особливості і закономірності композиційного формування інтер’єрів різних за типом приміщень в єдності із об’ємно-просторовим рішенням громадської будівлі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні розділи інших модулів:
 • Архітектурне проектування
 • Основи архітектурної композиції.
 • Архітектурні конструкції.
 • Будівельна фізика
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля полягає у виробленні у студентів правильного творчого підходу до архітектурного проектування інтер’єру громадської будівлі, який розглядається як штучне середовище життєдіяльності, що створюється у нерозривній єдності з її об’ємним і просторовим рішенням; підвищити рівень професійної підготовки студента до практичної діяльності за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» Зміст. Науково-теоретичні основи: Функціонально-просторові основи та функціонально — технологічні чинники організації інтер’єру. Приміщення громадського призначення. Найбільш суттєві особливості композиційного формування простору інтер’єру громадських будівель: виставкові зали; будівлі драматичних театрів; будинків «Просвіта»; багатофункціональних комплексів, які містять театральні зали й інші заклади культури в містах з історично сформованими центрами; церковних будівель; музеїв; критих ринків. Практичні навики: Встановлення основних і другорядних функцій приміщень, величини і пропорцій основних приміщень будівлі. Варіантне ескізування. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Архітектонічне рішення інтер’єру. Організація поверхонь інтер’єру засобами пластики, природного та штучного світла, фактури і колористики поверхонь. Організація і дизайн предметного середовища інтер’єру, формування стилістичної єдності обладнання і огороджуючих поверхонь інтер’єру. Графічне виконання проекту.
Рекомендована література: 
 1. Архитектурное проектирование общественных зданий й сооружений / Под ред. И.Е. Рожина й А.И. Урбаха. М, 1984.
 2. В.А. Абызов, В.В. Куцевич. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. — К.: Будівельник, 1990. −112с.
 3. Гнедовский Ю.П., Рябышева И.Д. Городские многоцелевые залы // ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре. — М., 1976. — 66 с.
 4. Николаевская Й.А. Благоустройство городов. — М.: Высшая школа 1990 г.
 5. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий: (художественные проблемы). — М: Стройиздат, 1984. — 272 с.
 6. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 564 с.
 7. Раннев В.Р. Интерьер: Учебное пособие для архитекторов спец. вузов. -М.: Высшая школа, 1987. −232 с.
 8. Савченко В.В. Многоцелевые зрелищные и спортивные залы. — Киев: Будівельннк, 1979. — 168 с.
 9. Тосунова М.И., Гаврилова, И.В., Полещук М.М. Архитектурное проектирование. — Москва: Высшая школа, 1968
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська